งานแสงสีอยุธยา 2566

เชื่อว่าหลายๆคนคงได้เคยไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันแล้ว อาจจะไปเที่ยวกับที่บ้าน ทัศนศึกษากับโรงเรียน หรือเป็นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่น หนึ่งในจังหวัดที่โดดเด่นด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์ โบราณสถานต่างๆ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วด้วย แต่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ไปเยี่ยมชม หรือไปสัมผัสบรรยากาศของสถานที่เหล่านี้ในตอนกลางคืนมากนัก วันนี้ ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ มีงานเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาแนะนำ ไปสัมผัสมุมมองใหม่ๆ ความรู้สึกใหม่ๆของโบราณสถานที่สำคัญที่นี่กับงาน ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยา มรดกโลก
งานอยุธยา 2566
เมืองเก่าอยุธยา ได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญโดยกรมศิลปากรตั้งแต่ปี 2478 ต่อมาได้เริ่มมีการบูรณะซ่อมแซมส่วนที่สำคัญต่างๆในปี 2499 และมีการจัดตั้งโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในปี 2525 ก่อนจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกในชื่อ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จากองค์การ UNESCO ในวันที่ 13 ธันวาคม 2534
อยุธยา
ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรม Soft Power โดยในงานจะมีการแสดง แสง สี เสียง แสงไฟล้านดวง การแสดงต่างๆ และมีร้านค้าต่างๆจากชาวอยุธยา เหล่ากาชาด มาร่วมออกร้านเปิดร้านกันอย่างคับคั่ง ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสความแปลกใหม่ แปลกตาของอุทยานประวัติศาสตร์ในตอนกลางคืน แต่งชุดไทย สวมชุดไทย ถ่ายภาพคู่กับบรรยากาศตระการตา
งานอยุธยา 2566
งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 - 24 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง บริเวณด้านหน้าวัดบึงพระราม จากนั้นจะมีพิธีเปิดการแสดงแสง-เสียง ณ บริเวณด้านหลังวัดมหาธาตุ ภายใต้ชื่อเรื่องการแสดง “อโยธยา ยศเกริกฟ้า วีรกษัตรา ศิลป์เรืองรุจี วิเทศไมตรี ศรีอโยธยา” โดยมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมการกุศลลุ้นโชคใหญ่กับร้านเหล่ากาชาด ไหว้พระกลางคืน ชมการจัดแสดงปืนใหญ่โบราณ และในวันสุดท้าย จะทำการหมุนวงล้อจับรางวัลสลากกาชาด เวลา 21.00
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *