ทำไมต้องTHAILAND CONNEX ?

National Digital Tourism Platform, Data Bank and Token
โครงการแพลตฟอร์มกลาง ธนาคารข้อมูล และโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว

เป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มาเสริมศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสทาง การตลาดให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ประกอบด้วย

  • แพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยว
    National Digital Tourism Platform

  • โทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว
    National Digital Tourism Token

  • ธนาคารข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว
    National Digital Tourism Data Bank

สิ่งที่เราสามารถทำได้

เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

โอกาสในการส่งเสริมการขาย

ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม กลาง ธนาคารข้อมูล และโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและลดต้นทุนการดำเนินงานให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวไทยในภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาครัฐ