นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อัพเดตล่าสุด 14 ก.พ. 2566

ThailandCONNEX ("ThailandCONNEX", "เรา" หรือ "ของเรา") ให้ความสำคัญและให้ความพยายามอย่างสูงสุดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และตระหนักดีถึงความประสงค์ของผู้ใช้งาน ("คุณ" หรือ “องค์กรของคุณ” หรือ "ลูกค้าของคุณ") เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้จัดทำและประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ("นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") ซึ่งแสดงถึงเจตน์จำนงค์ และขั้นตอนที่เราจะใช้ในการ รวบรวม ถ่ายโอน ประมวลผล จัดเก็บ ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่เป็นผู้ใช้งานที่สามารถเข้าถึงบริการที่จัดทําโดย ThailandCONNEX ผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ("บริการ") และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคุมการเข้าถึงบริการของคุณไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันประเภทใดในการเข้าถึง โดยการใช้บริการของเราคุณยินยอมให้รวบรวมถ่ายโอนประมวลผลจัดเก็บเปิดเผยและการใช้ข้อมูลอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

ThailandCONNEX อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็นคราวๆ ไปตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวจะแสดงหรือแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของเรา โดยการที่คุณใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันต่อไป คุณจะผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในฉบับปรับปรุงใหม่เช่นกัน

 

1. ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติของ ThailandCONNEX ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจัดเก็บอันสืบเนื่องมาจากการที่คุณเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุได้ถึงตัวตนของบุคคล เช่น ชื่อ สกุล อายุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e- mail address) เป็นต้น และมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะทราบได้นอกจากนี้
ThailandCONNEX ยังรวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่คุณใช้เพื่อขอรับบริการของ ThailandCONNEX เช่นกัน ซึ่งอาจรวมถึง IP แอดเดรส เบราว์เซอร์ที่ใช้ และภาษาที่ใช้ และยังมีกรณีที่เราจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่นหรือรวบรวมข้อมูลอื่นอัตโนมัติ

 

นโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับเฉพาะเว็ปไซต์และแอปพลิเคชันของ ThailandCONNEX เคุณั้น และไม่มีผลใช้บังคับกับการปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเชื่อมโยงมา ยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ ThailandCONNEX หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ ThailandCONNEX ดังนั้น ขอให้คุณทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่จัดทำโดยเว็บไซต์ ต่างๆ เหล่านั้นด้วย

2. การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

มีผู้ให้บริการหน่วยงานหลายฝ่ายซึ่งทำงานร่วมกับ ThailandCONNEX เพื่อจุดประสงค์แตกต่างกัน การแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามจึงถูกกำหนดไว้ซึ่งจะรวมถึงหน่วยงานอื่นซึ่งสามารถรับข้อมูลบางส่วนของคุณได้ นั่นคือหน่วยงานที่มีส่วนจัดสรรบริการ ที่มีข้อตกลงร่วมกันกับทาง ThailandCONNEX เช่น สถาบันด้านการเงิน บริษัทโฆษณา บริษัทในเครือของ ThailandCONNEX และแอฟฟิลิเอตต่าง ๆ ของ ThailandCONNEX หรือในบางกรณีอาจรวมถึงหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ (ในกรณีที่มีการบังคับใช้กฎหมาย) อย่างไรก็ตาม เราจะไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้านล่างนี้จะเป็นรายละเอียดการแบ่งปันข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับ ThailandCONNEX โดยข้อมูลนั้น จะถูกใช้และแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่สามตามรายการดังนี้

2.1 การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทในเครือฯ

เว็ปไซต์และแอปพลิเคชันของ ThailandCONNEX เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือ คือ ทราวิซโก เทคโนโลยี (TRAViZGO TECH LTD.) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa (Digital Economy Promotion Agency) เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบริษัทอื่นในเครือ TRAViZGO TECH LTD. และ องค์กรอื่นในเครือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

2.1.1 เพื่อให้บริการ (รวมทั้งดำเนินการ และ จัดการการข้อมูลห้องพัก ที่พัก กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง หรือดูแลเรื่องการชำระเงิน)
2.1.2 เพื่อให้บริการด้านผู้ใช้งานสัมพันธ์
2.1.3 เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และสืบสวนการฉ้อโกง รวมทั้งการกระทำผิดกฎหมายและการละเมิดข้อตกลงด้านข้อมูล
2.1.4 เพื่อจุดประสงค์ด้านการวิเคราะห์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.1.5 เพื่อมอบข้อเสนอทางการตลาดที่เหมาะกับผู้รับบริการแต่ละคุณ หรือ ส่งอีเมลการตลาดซึ่งผู้รับยินยอมหรือได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย
2.1.6 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติกับข้อบังคับทางกฎหมายสำหรับจุดประสงค์ข้อ 2.1.1 ถึง 2.1.5 นั้น หากไม่มีการระบุเป็นอื่น ThailandCONNEX จะดำเนินการตามแนวทางที่ชอบด้วยกฎหมายในการแบ่งปันและรับข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนจุดประสงค์ 2.1.6. โดย ThailandCONNEX จะปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายที่มี เช่น คำขอทางกฎหมายจากผู้บังคับใช้กฎหมาย

2.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

ThailandCONNEX ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราอาจจะใช้อุปกรณ์ (Hardware) หรือซอฟท์แวร์ (Software) เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้าน วัน และเวลาในการเข้าใช้งาน ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการ ทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา

2.2.1 ThailandCONNEX มีบริการระบุตำแหน่งที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาบริการที่อยู่ใกล้เคียงได้หากคุณต้องการ
2.2.2 ThailandCONNEX อาจส่งการแจ้งเตือนแบบพุชพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการจองไปให้เช่นกันหากคุณอนุญาต โดยคุณต้องอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งหรือข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อให้จัดสรรบริการที่คุณร้องขอ เมื่อคุณอัปโหลดภาพจากอุปกรณ์พกพา ภาพของคุณอาจมีการระบุข้อมูลตำแหน่งเช่นกัน โปรดอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อให้เข้าใจว่าจะเปลี่ยนการตั้งค่าและเปิดใช้งานการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ หรือรับการแจ้งเตือนแบบพุชได้อย่างไร
2.2.3 ThailandCONNEX ใช้สิ่งที่เรียกว่าการติดตามข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้านบริการและการทำการตลาด ซึ่งอาจใช้หรือไม่ใช่คุกกี้ก็ได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่เหมือนกัน ด้วยการติดตามข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ThailandCONNEX จะสามารถติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานจากหลายอุปกรณ์ และเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ThailandCONNEX อาจรวมรวบข้อมูลที่ได้มาจากเบราว์เซอร์ใดเบราว์เซอร์หนึ่งหรืออุปกรณ์พกพาแบบใดแบบหนึ่งเข้าด้วยกันกับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูล
2.2.4 โฆษณาที่ปรับแต่งโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์อื่นหรือในแอปพลิเคชันนั้นจะนำเสนอโดยอิงจากการใช้งานบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณที่เชื่อมโยงกัน หากคุณแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการติดตามข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เพื่อจุดประสงค์ด้านทำโฆษณา โปรดทราบว่าการออกจากระบบบัญชีของคุณนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับโฆษณาที่ปรับแต่งโดยเฉพาะสำหรับคุณอีก

2.3 การใช้โซเชียลมีเดียกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ThailandCONNEX ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ส่วนหนึ่งนั้นก็เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเราอย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังใช้ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเดินทางของผู้ให้บริการ รวมทั้งโฆษณา ปรับปรุง และอำนวยความสะดวกสำหรับบริการของเราอย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้ฟีเจอร์โซเชียลมีเดีย

2.3.1 ระบบของ ThailandCONNEX อนุญาตให้คุณเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณผู้ใช้บน ThailandCONNEX ได้โดยใช้บัญชีของคุณโซเชียลมีเดียของคุณเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ต่างกันสำหรับแต่ละเว็บไซต์ หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบในครั้งแรกแล้ว คุณจะสามารถใช้บัญชีของคุณโซเชียลมีเดียของคุณเพื่อเข้าสู่บัญชีของคุณของ ThailandCONNEX ได้เสมอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีของคุณเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ

2.3.2 ThailandCONNEX ได้รวมปลั๊กอินโซเชียลมีเดียเข้ากับเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ ThailandCONNEX ดังนั้นเมื่อคุณคลิกที่ปุ่มเหล่านั้น (เช่น ปุ่ม "ถูกใจ" ของ Facebook) จะมีการแชร์ข้อมูลบางส่วนกับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียนั้น ๆ และหากคุณเข้าสู่ระบบบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณในเวลาเดียวกัน ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียของคุณอาจเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ จึงอาจมีการแสดงข้อมูลกิจกรรมของคุณบนหน้าโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณเพื่อแชร์กับผู้อื่นในเครือข่าย

2.3.3 ThailandCONNEX อาจรวมบริการอื่น ๆ ของโซเชียลมีเดีย (เช่น บริการรับส่งข้อความของโซเชียลมีเดีย) เพื่อให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับ ThailandCONNEX และกับคนรู้จักของคุณเกี่ยวกับบริการของเรา นอกจากนี้ เรายังใช้งานบัญชีของคุณในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่าง ๆ และมีแอปพลิเคชั่นโซเชียลมีเดีย เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ ThailandCONNEX ผ่านโซเชียลมีเดีย ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียของคุณอาจอนุญาตให้คุณสามารถแชร์ข้อมูลกับ ThailandCONNEX และหากคุณเลือกที่จะแชร์ข้อมูล ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียจะแจ้งให้คุณทราบว่ามีการแชร์ข้อมูลใดบ้าง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณผู้ใช้ ThailandCONNEX ด้วยบัญชีของคุณโซเชียลมีเดียของคุณ จะมีการแชร์ข้อมูลบางส่วน (ตามที่คุณได้อนุญาตผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย) กับ ThailandCONNEX ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล อายุ หรือรูปโปรไฟล์ที่คุณบันทึกไว้ในบัญชีของคุณผู้ใช้ของคุณ

2.3.4 เมื่อคุณลงทะเบียนกับแอปพลิเคชั่นโซเชียลมีเดียของ ThailandCONNEX หรือเชื่อมต่อกับบริการรับส่งข้อความของโซเชียลมีเดียโดยไม่มีบัญชีของคุณผู้ใช้บน ThailandCONNEX ข้อมูลที่คุณเลือกแชร์กับเราอาจประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นที่ปรากฏในโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ (เช่น อีเมล การอัปเดตสถานะ และรายชื่อเพื่อนของคุณ) โดยเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้บริการตามความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อส่งต่อข้อความที่คุณต้องการส่งให้เพื่อนของคุณ หรือเพื่อสร้างบริการเฉพาะสำหรับผู้ใช้แต่ละคุณเมื่อใช้แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของเรา ซึ่งหมายความว่าเราจะสามารถปรับบริการให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ เชื่อมโยงคุณกับเพื่อน ๆ ของคุณด้วยจุดหมายที่ดีที่สุด รวมถึงวิเคราะห์และปรับปรุงบริการด้านการเดินทางของเรา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียของคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ทางผู้ให้บริการใช้งานและดำเนินการกับข้อมูลของคุณในขณะที่คุณเชื่อมต่อกับ ThailandCONNEX ผ่านบริการโซเชียลมีเดียนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น การผสมผสานข้อมูลส่วนบุคคลที่โซเชียลมีเดียดังกล่าวรวบรวมในระหว่างที่คุณใช้งาน ThailandCONNEX ผ่านช่องทางนั้น ๆ กับข้อมูลที่โซเชียลมีเดียรวบรวมไว้ระหว่างที่คุณใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งเชื่อมกับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

บริการจาก ThailandCONNEX นั้นจะไม่นำเสนอโดยตรงให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ดังนั้น เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะสามารถใช้บริการใด ๆ ของเราก็ต่อเมื่อได้รับคำยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเคุณั้น ทั้งนี้ ในบางกรณี ThailandCONNEX จะรวบรวมและใช้ข้อมูลของเด็กก็ต่อเมื่อได้รับคำยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของการจอง การสั่งซื้อบริการด้านเดินทาง หรือในสถานการณ์ยกเว้นอื่น (เช่น มีการเอ่ยถึงครอบครัว) และถ้าเราพบว่าข้อมูลที่กำลังประมวลผลอยู่นั้นเป็นของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่มอบให้โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราขอสงวนสิทธิ์ลบข้อมูลดังกล่าว

3. ช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

TRAViZGO TECHNOLOGY LTD. ผู้พัฒนาเว็ปไซต์และแอปพลิเคชันในนาม ThailandCONNEX เป็นผู้ควบคุมการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ทั้งนี้ TRAViZGO TECHNOLOGY LTD. เป็นบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้กฎหมายของประเทศไทย มีสำนักงานอยู่ที่ 3455 อาคารทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 10250

หากคุณมีข้อซักถามเกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเรื่องการดำเนินการของเรากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ [email protected] เพื่อให้เราตอบกลับคุณได้ ทั้งนี้ สำหรับคำถามเกี่ยวกับการจอง โปรดติดต่อทีมงานบริการผู้ใช้งานสัมพันธ์ที่โทรศัพท์ : 02-171-9900

4. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อคุณลงทะเบียนหรือเข้าถึงบัญชีของเรา หรือเข้าถึงบริการ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่สามารถใช้เพื่อติดต่อหรือระบุตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และ ที่อยู่ไปรษณีย์ธุรกิจของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงบันทึกการซื้อและการจองที่คุณทําและการติดต่อกับเรา เราจะไม่มีการเก็บบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชําระเงินอื่น ๆ จากคุณ

4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของของผู้อื่นที่คุณแจ้งกับเรา

โดยลักษณะของการให้บริการ บางครั้งคุณอาจต้องต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือองค์กรของคุณ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา การสมัคร จัดการการจองบริการ จัดการการข้อมูลห้องพัก ที่พัก กิจกรรม ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เราขอชี้แจงว่าคุณยังมีหน้าที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแจ้งให้บุคคลหรือผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบว่าคุณได้ดำเนินการดังกล่าว รวมถึงเข้าใจและยอมรับว่าเราจะใช้ข้อมูลของพวกเขา ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ใช้บริการของคุณ

โดยลักษณะของการให้บริการ เราจะมีการเก็บและใช้ข้อมูลที่ลูกค้าของคุณ บนวัตถุประสงค์ของการจองบริการของคุณผ่านระบบ ซึ่งการจะสามารถจองบริการของคุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการจอง โดยปกติ คือ ชื่อ นามสกุล อีเมล (เป็นอย่างน้อยที่สุด) เราอาจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการชำระเงิน วันเกิด ชื่อของผู้เดินทางร่วมกัน และข้อมูลอื่นที่คุณต้องการแจ้งสำหรับการเดินทาง (เช่น อาหารที่ต้องการ) ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับหลักการจองบริการแต่ละประเภท เราขอชี้แจงว่าคุณยังมีหน้าที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแจ้งให้บุคคลหรือผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบว่าคุณได้ดำเนินการดังกล่าว รวมถึงเข้าใจและยอมรับว่าเราจะใช้ข้อมูลของพวกเขา ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

4.4 ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีอื่นๆ

หากต้องการติดต่อทีมงานบริการผู้ใช้งานสัมพันธ์ของ ThailandCONNEX หรือติดต่อ ThailandCONNEX ผ่านช่องทางอื่น (เช่น โซเชียลมีเดีย หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการที่คุณจองผ่านเว็บไซต์ของเรา) ThailandCONNEX ก็จะรวบรวมข้อมูลจากคุณจากช่องทางนั้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้อาจมีการขอให้ผู้ใช้งานเขียนรีวิวเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานคุณอื่นสามารถจองทริปที่ตรงกับความต้องการ โดยเราจะเก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏร่วมกับรีวิวของคุณซึ่งได้แก่ ชื่อและรูปโปรไฟล์ (ในกรณีที่คุณเลือกรูปไว้)

ในกรณีอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกค้นหาหรือใช้บริการด้วยอุปกรณ์พกพา คุณสามารถตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ ThailandCONNEX สามารถรับทราบข้อมูลที่ตั้งปัจจุบันของคุณหรือไม่ หรืออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลติดต่อของคุณ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถจัดสรรบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ (ตัวอย่างเช่น เพื่อดูคู่มือเที่ยว ร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียง หรือสิ่งที่น่าสนใจในบริเวณที่คุณอยู่ หรือคำแนะนำอื่น ๆ) นอกจากนี้คุณสามารถเปิดบัญชีของคุณเพื่อบันทึกการตั้งค่าส่วนตัว อัปโหลดภาพถ่าย เขียนรีวิวเกี่ยวกับการจองก่อนหน้า หรือวางแผนและจัดการการจองในอนาคต หรือรับสิทธิประโยชน์จากฟีเจอร์อื่น ๆ ที่มีให้บริการเฉพาะเจ้าของบัญชีของคุณเคุณั้น

คุณสามารถตัดสินใจเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเว็ปไซต์และแอปพลิเคชันของเรา รวมถึงการชิงรางวัล แคมเปญจ์ทางการตลาด ฯลฯ หากเป็นเช่นนั้นแล้วหมายความว่าเป็นการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราเช่นกัน นอกจากนี้ คุณสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอรับความช่วยเหลือหากคุณมีข้อสงสัยเหล่านี้ได้ทันทีตามช่องทางที่กำหนดไว้

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวตามที่ได้ระบุในนโยบายฉบับนี้ อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้โดยทุจริต

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเรา เราจะมีการรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงหมายเลขไอพี, วันที่ และ เวลาที่คุณเข้าใช้บริการ, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, หรือเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น เวอร์ชั่นของแอปพลิเคชั่น การตั้งค่าภาษา นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคลิกและหน้าที่แสดงให้คุณเห็นเช่นกัน

หากคุณใช้อุปกรณ์สื่อสารพกพาเมื่อใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเรา เราก็จะรวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงอุปกรณ์พกพานั้น ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์พกพา ลักษณะเฉพาะการรู้จำอักขระ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแอป และกิจกรรมอื่น ๆ ในระบบ เมื่อคุณดำเนินการจองทริป ระบบของเราจะเก็บข้อมูลวิธีการที่คุณจอง ตลอดจนเว็บไซต์ที่คุณจองผ่าน หรือระบุเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณแจ้งให้เราทราบแล้ว เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจากแหล่งข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าแอฟฟิลิเอต บริษัทในเครือเดียวกันกับ ThailandCONNEX และแอฟฟิลิเอตต่าง ๆ ของเราและบุคคลอิสระอื่น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม และข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ได้จากแหล่งดังกล่าวจะนำมารวมกับข้อมูลที่คุณแจ้งให้เราทราบ ตัวอย่างเช่น ThailandCONNEX ไม่เพียงแต่ให้บริการจองผ่านเว็บไซต์ ThailandCONNEX และแอป ThailandCONNEX เท่านั้น แต่ยังให้บริการร่วมกับบริการของคู่ค้าแอฟฟิลิเอตซึ่งคุณสามารถพบได้ทางออนไลน์ เมื่อคุณใช้บริการของคู่ค้าแอฟฟิลิเอต คุณจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจองแก่คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ซึ่งจะส่งต่อข้อมูลของคุณมาให้เรา นอกจากนี้เราร่วมมือด้านการบริการกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินระหว่างผู้จองและผู้ให้บริการทริป โดยผู้ให้บริการเหล่านี้จะแบ่งปันข้อมูลการชำระเงินกับเรา เพื่อให้เราสามารถจัดการและดำเนินการกับการจองทริปของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับคุณ

ThailandCONNEX รวมบริการโซเชียลมีเดียเข้ากับแพลตฟอร์มของเราเพื่อให้คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทริปที่คุณจองไว้เกี่ยวกับการเข้าพักของคุณได้ ซึ่ง (ในบางกรณี) ทำให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการสื่อสารของคุณ (เป็นต้นว่า คุณโทรจากที่ไหน คุณเป็นใคร โทรในวันที่เท่าไร และใช้เวลาโทรนานแค่ไหน) นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อนำไปใช้ในการแสดงโฆษณาที่เหมาะกับคุณยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คู่ค้าโซเชียลมีเดียอาจให้ข้อมูลคุกกี้เพิ่มเติมแก่ ThailandCONNEX นอกจากนี้เมื่อคุณเชื่อมโยงบัญชีของคุณ ThailandCONNEX กับบัญชีของคุณโซเชียลมีเดียของคุณ ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียดังกล่าวจะแชร์ข้อมูลของคุณกับ ThailandCONNEX แต่เฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคุณแล้วเคุณั้น ทั้งนี้คุณสามารถเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

ผู้ให้บริการอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับ ThailandCONNEX เช่นกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณมีคำถามซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองที่กำลังรอการดำเนินการ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจองทริป (ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น)

7. วัตถุประสงค์การรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ThailandCONNEX ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

7.1 เมื่อคุณสมัคร ลงทะเบียน หรือ เข้าถึงบัญชี

เมื่อเข้าถึงบริการ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่สามารถใช้เพื่อติดต่อหรือระบุตัวตนของคุณ รวมถึงบันทึกการซื้อและการจองที่คุณทําและการติดต่อกับเรา

7.2 การทำรายการจองสินค้า/บริการ

อันดับแรกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ ลูกค้าของคุณ ในการดำเนินการและจัดการการจองสินค้า/บริการ ของคุณผ่านระบบออนไลน์ให้สมบูรณ์ ซึ่งนี่คือบริการหลักของเรา โดยรวมถึงการส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองให้คุณ เช่น การยืนยันการจอง การปรับเปลี่ยนการจอง และการแจ้งเตือน

7.3 บริการผู้ใช้งานสัมพันธ์

เรามีบริการผู้ใช้งานสัมพันธ์ทุกวัน ด้วยการแบ่งปันข้อมูลของคุณ (เช่น ข้อมูลการจองหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณของคุณ) กับเจ้าหน้าที่บริการผู้ใช้งานสัมพันธ์ของเรานั้น ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความประสงค์ของคุณได้เมื่อคุณต้องการ ซึ่งรวมถึงการช่วยหาผู้ให้บริการที่เหมาะสม และการตอบข้อซักถามที่คุณมีเกี่ยวกับการจองทริปของคุณ (หรือข้อซักถามอื่น)

7.4 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบัญชีของคุณ

ผู้ใช้ ThailandCONNEX สามารถสร้างบัญชีของคุณ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา โดยเราจะใช้ข้อมูลที่คุณระบุเพื่อจัดการบัญชีของคุณดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการสิ่งต่าง ๆ ได้หลายอย่าง คุณสามารถจัดการการข้อมูลบริการต่างๆ ของคุณ หรือ จองทริปของคุณหรือลูกค้าของคุณ รับสิทธิประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ จองทริปสำหรับครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น ตลอดจนจัดการการตั้งค่าส่วนตัวซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลและแชร์รายการถูกใจ ภาพถ่าย ดูบริการทริปซึ่งคุณเคยค้นหาก่อนหน้า รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งคุณระบุเกี่ยวกับการเดินทาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูรีวิวที่เขียนไว้ และหากต้องการคุณยังสามารถแชร์ข้อมูลบางอย่างในบัญชีของคุณผู้ใช้ของคุณได้ โดยสร้างโปรไฟล์สาธารณะด้วยชื่อจริงหรือนามแฝงตามต้องการ

7.5 การติดต่อสื่อสารกับคุณ

บางครั้งเราอาจติดต่อคุณผ่านอีเมล จดหมาย โทรศัพท์ หรือส่งข้อความถึงคุณ โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลติดต่อที่คุณระบุ นอกจากนี้เรายังจัดการกับการสื่อสารที่คุณส่งถึงเรา โดยเราอาจติดต่อคุณในกรณีดังต่อไปนี้

  • เราอาจตอบกลับหรือจัดการตามคำขอที่คุณหรือผู้ให้บริการที่คุณจองระบุ นอกจากนี้ ThailandCONNEX ยังให้บริการหลากหลายช่องทางซึ่งผู้ให้บริการและผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล คำขอ และความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ให้บริการ รวมถึงรายการจองที่มีอยู่แล้วซึ่งจองผ่าน ThailandCONNEX
  • หากคุณทำรายการจองทางออนไลน์ไม่เสร็จสิ้น เราสามารถติดต่อคุณเพื่อแจ้งเตือนให้ดำเนินการจองต่อ โดยเราเชื่อว่าบริการเสริมนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณเนื่องจากช่วยให้คุณสามารถดำเนินการการจองต่อได้โดยไม่ต้องค้นหาผู้ให้บริการหรือระบุข้อมูลสำหรับจองอีกครั้ง
  • เมื่อคุณใช้บริการของเรา เราสามารถส่งแบบสอบถามหรือเชิญให้คุณร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้บริการ ThailandCONNEX หรือผู้ให้บริการ
  • ThailandCONNEX จะส่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจองทริปให้คุณ ตัวอย่างเช่น วิธีติดต่อ ThailandCONNEX หากคุณต้องการความช่วยเหลือในระหว่างที่คุณเดินทาง และข้อมูลที่เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์สำหรับวางแผนหรือช่วยให้คุณได้รับความสะดวกสบายสูงสุดจากทริปที่จอง นอกจากนี้ เราอาจส่งข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองทริปที่ใกล้ถึงวันใช้บริการ หรือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจองทริปที่คุณเคยทำผ่าน ThailandCONNEX ก่อนหน้านี้
  • แม้ว่าคุณจะไม่มีการจองทริปที่ใกล้ถึงวันใช้บริการ เราอาจส่งข้อความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบให้คุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อความแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย

7.6 การวิจัยการตลาด

บางครั้งเราจะขอให้ผู้ใช้งานของเราเข้าร่วมการวิจัยตลาด ทั้งนี้ โปรดดูข้อมูลที่มีให้ระหว่างที่ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจว่ามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำไปใช้ต่ออย่างไร

7.7 การปรับปรุงบริการของเรา

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิเคราะห์เช่นกัน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนที่จะพัฒนาบริการของเราและสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้ผู้ใช้ นอกจากนี้ก็ยังนำไปใช้เพื่อทดลอง แก้ไขปัญหาในระบบ ตลอดจนปรับปรุงการทำงานและคุณภาพของบริการออนไลน์ด้านการเดินทางของเรา โดยเป้าหมายหลักคือเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราให้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ เพื่อให้เว็บไซต์ของเราใช้งานได้ง่ายดายขึ้นและราบรื่นขึ้น โดยเราพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้เพียงข้อมูลนามแฝงสำหรับจุดประสงค์ด้านการวิเคราะห์เหล่านี้

7.8 การดำเนินการเกี่ยวกับสายเรียกเข้าจากผู้ใช้งาน

เมื่อคุณโทรหาทีมงานบริการผู้ใช้งานสัมพันธ์ ThailandCONNEX จะใช้ระบบตรวจสอบหมายเลขอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับข้อมูลการจองของคุณ วิธีนี้ช่วยให้ทั้งคุณและพนักงานฝ่ายบริการผู้ใช้งานสัมพันธ์ประหยัดเวลา นอกจากนี้ พนักงานฝ่ายบริการผู้ใช้งานสัมพันธ์ของเรายังอาจสอบถามคำถามเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลการจองของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ ขณะพูดคุยทางโทรศัพท์กับทีมงานบริการผู้ใช้งานสัมพันธ์ของเรา เราอาจรับฟังและบันทึกการสนทนาเพื่อนำไปใช้ควบคุมคุณภาพบริการและฝึกอบรมภายใน รวมถึงใช้บันทึกการสนทนาเพื่อจัดการข้อร้องเรียนและตรวจสอบการฉ้อโกง ทั้งนี้ เราจะบันทึกการสนทนาแค่บางรายการและจะจำกัดระยะเวลาในการเก็บบันทึกการสนทนา และข้อมูลที่บันทึกไว้จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น เว้นแต่ว่า ThailandCONNEX มีเจตนาซึ่งชอบด้วยกฎหมายที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลานานยิ่งขึ้น เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการดำเนินการด้านกฎหมาย

7.9 การสนับสนุนบริการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตลอดจนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมินความเสี่ยงและเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้และการจอง โดยในกรณีเช่นนี้เราอาจปฏิเสธหรือระงับการจองบางรายการไว้ชั่วคราวจนกว่าจะตรวจสอบเสร็จสิ้น

7.10 วัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมาย

สุดท้ายนี้ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนและการปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดด้านการใช้งานบริการจองออนไลน์บน ThailandCONNEX หรือเพื่อปฏิบัติตามคำขอทางกฎหมายจากการบังคับใช้กฎหมาย

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ ThailandCONNEX นั้นเป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตาม เราอาจให้บริการแก่คุณได้ก็ต่อเมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการแล้วเคุณั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น เราไม่สามารถดำเนินการกับการจองทริปของคุณได้ หากเราไม่ได้รับชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณ

หากเราใช้วิธีการอัตโนมัติเพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายหรือกระทบต่อตัวคุณอย่างเห็นได้ชัดเจน เราจะใช้วิธีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของคุณ ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการแทรกแซงเพื่อขจัดขัดขวางการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย

8. ระบบรักษาความปลอดภัย

ThailandCONNEX จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูล ส่วนตัวของคุณโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสียหาย และ/หรือการทราบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ

9. การใช้คุกกี้ (Cookies)

"คุกกี้" (Cookies) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ ThailandCONNEX ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ ThailandCONNEX ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ ThailandCONNEX

ThailandCONNEX อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการเข้าใช้งาน ของผู้ใช้งานที่มีบัญชีอยู่กับ ThailandCONNEX และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของ ThailandCONNEX โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของ ThailandCONNEX นั้น ThailandCONNEX อาจใช้ "คุกกี้" (Cookies) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของ ผู้ขอใช้บริการ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดย ThailandCONNEX และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของ ThailandCONNEX อนึ่ง หากคุณเข้าใช้งานระบบของThailandCONNEX โดยใช้โปรแกรมสืบค้น (search engine) ซึ่งโปรแกรมสืบค้นนี้อาจจะมีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลของคุณ คุณจึงควรศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยโปรแกรมสืบค้น ดังกล่าวด้วย