Data CONNEX

ธนาคารข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว

เป็นการพัฒนาระบบที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งรายละเอียดผู้ประกอบการ ข้อมูลสินค้าและบริการด้าน สถานที่พัก การเดินทาง ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ

TRAVEL DATABANK

พร้อมให้บริการข้อมูลในลักษณะ Dashboard หรือ Visualization รวมทั้งเปิดให้เชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูลในลักษณะ Open API ให้กับผู้ที่ต้องการข้อมูล ภายใต้นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง ธนาคารข้อมูล และโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Platform, Data Bank and Token) จึงนับเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทย และจำเป็นต้องได้ผู้ดำเนินงานโครงการที่มีประสบการณ์ความชำนาญทั้งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยโครงการนี้นับเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ