พาพ่อเที่ยว

วันพ่อวนมาอีกครั้ง แม้ว่าวันนี้วันพ่อจะตรงกับวันอังคาร ทำให้หลายๆคนจะไม่ได้หยุดยาว แต่วันเดียวก็สามารถพาคุณพ่อไปเที่ยวได้เหมือนกัน วันนี้ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ขอแนะนำโปรแกรมเที่ยว 1 วัน แบบ ครบ จบ ทุกแนว ไปกับคุณพ่อแบบที่จบทริปแล้วจะประทับใจแน่นอน
สวนหลวงร.9
ช่วงเช้า อากาศกำลังดี แดดยังไม่แรงมาก ชวนคุณพ่อไปเดินสูดอากาศดีๆ ที่สวนหลวงร.9 เดินก็ได้ นั่งปิคนิคก็ดี หรือถ้าคุณพ่อเป็นสายออกกำลัง ออกไปนั่งเรือถีบกันก็น่าจะเพลิดเพลินไม่น้อย แถมช่วงนี้ที่สวนจัดงาน งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ซึ่งนอกจากจะมีดอกไม้ พรรณไม้ที่มาลงเพิ่มเติมให้ตื่นตาตื่นใจแล้ว ยังมีตลาดโบราณ ตลาดน้ำ และมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆ รวมไปถึงโขน ลิเก ให้ชมอีกด้วย ซึ่งงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมยาวไปถึงวันที่ 10 ธันวาคมเลยทีเดียว
วัดสุทัศน์
หลังจากพักผ่อนหย่อนใจสบายๆ แล้ว พาคุณพ่อเข้าเมืองไปไหว้พระให้เป็นศิริมงคล สบายใจ ถ้าวัดพระแก้วคนเยอะ วัดอรุณไปบ่อยแล้ว ขอแนะนำวัดสุทัศนเทพวราราม กับบรรยากาศสบายๆ ภายใน ไหว้พระแล้ว พาคุณพ่อเดินชมแนวพระพุทธรูปที่มีประดิษฐานอยู่มากมายหลายสิบองค์รอบๆอุโบสถ ถ้าไปตรงเวลาที่พระสงฆ์ลงอุโบสถอาจได้ฟังเทศน์และสนทนาธรรมอีกด้วย
ล่องเรือเจ้าพระยา
ปิดท้ายด้วยยามเย็น พาคุณพ่อรับลม ชมวิว กินอาหารอร่อยกับการล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมต่างๆสองฝั่งแม่น้ำ รับลมสบายๆบนชั้นลอยเปิดโล่งของเรือ เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรือที่มีเติมตลอดเวลาการเดินเรือ แถมด้วยช่วงนี้ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดแสดง แสง สี เสียงขึ้นในจุด Landmark ที่สำคัญต่างๆของแม่น้ำเจ้าพระยาในชื่องาน “วิจิตรเจ้าพระยา” ซึ่งจัดยาวไปตลอดทั้งเดือนธันวาคมเลยทีเดียว เชื่อว่าคุณและคุณพ่อจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่น่าจดจำกลับไปแนนอน
.
ขอให้คุณพ่อทุกท่านแข็งแรง เดินทางท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพ และ สุขสันต์วันพ่อ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *