ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

เทศกาลลอยกระทงใกล้เข้ามาแล้ว ซึ่งในปีนี้ วันลอยกระทงตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน แม้จะมีงานการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกันเกือบทั่วประเทศ แต่งานลอยกระทงที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักแพร่หลายที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้นของจังหวัดสุโขทัยนั่นเอง ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ขอแนะนำงาน ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ สุโขทัย ประจำปี 2566 เป็นทางเลือกสำหรับใครที่อยากเที่ยวงานลอยกระทงแต่ยังไม่รู้จะไปไหนดี
ลอยกระทง
ทำไมงานลอยกระทงของสุโขทัย จึงเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียง หรือขึ้นชื่อเรื่องงานลอยกระทง ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะความเข้าใจตรงกันที่ว่า งานลอยกระทงในประเทศไทย หรือภูมิภาคนี้ในอดีต เริ่มต้นมาจากจังหวัดสุโขทัย อ้างอิงจากศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามคำแหงที่มีการกล่าวถึงเทศกาลนี้ เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเทศกาลนี้ที่เก่าแก่ที่สุดในไทยที่ค้นพบ ก็เกือบ 700 กว่าปีมาแล้วนั่นเอง ทางจังหวัดจึงรื้อฟื้นประเพณีให้เหมือนกับในอดีต โดยกำหนดวันจัดงานเป็นเลขคี่ ครอบคลุมวันเพ็ญเดือนสิบสอง ที่ตรงกับวันลอยกระทง
ลอยกระทง แสง สี แสียง
งานลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จัดขึ้นบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับที่มีการจัดขึ้นในสมัยโบราณ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2520 และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2534 จึงทำให้งานนี้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติไปในที่สุด
ส่วนงานลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยในปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 18-27 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 19:00 เป็นต้นไป ในงานมีกิจกรรมมากมาย และหลายๆอย่างก็เป็นเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะงานที่สุโขทัยเท่านั้นเองด้วย เช่น พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าสุโขทัย พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข การเผาเทียนเล่นไฟ เป็นต้น และที่ขาดไม่ได้และทำให้งานลอยกระทงที่นี่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงก็คือเรื่องการแสดง แสง สี เสียงนั่นเอง ซึ่งในส่วนของงานแสง สี เสียง เริ่มทำกันมาตั้งแต่งานในปี พ.ศ. 2526 เลยทีเดียว
.
ขอบคุณกำหนดการณ์งานและติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *