National Digital Tourism Platform

TravelCONNEX

Travel CONNEX แพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยว

TravelCONNEX แพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Platform) เป็นแพลตฟอร์มหลักที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ทั่วประเทศ (Tourism Services Provider) กับ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว (Tour Operator) และผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agencies) ทั้งในและต่างประเทศในฐานะช่องทางการขาย (Tourism Services Distribution)

TravelCONNEX จะทำการรวมรวมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ประเภทต่าง ๆ ไว้ไนที่เดียว ทำให้สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (Tourism Services Provider) มีช่องทางการขายเพิ่มขึ้นและลดขั้นตอนความยุ่งยากในการทำสัญญากับผู้ให้บริการช่องทาง การขาย (Tourism Services Distribution) แต่ละราย ในอีกทางหนึ่ง ยังเป็นการช่วยให้วิสาหกิจดิจิทัล เริ่มต้น (Digital Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำ เที่ยว (Tour Operator) และผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agencies) ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว โดยลดขั้นตอน ความยุ่งยากและต้นทุนในการติดต่อทำสัญญากับผู้ประกอบการแต่ละราย