คนแต่ละช่วงวัยมีความชอบที่แตกต่างกันในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว วัยรุ่นชอบเที่ยวที่แบบนี้ วัยทำงานชอบที่นี่ หรือผู้สูงอายุชอบแบบนี้ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับความต้องการของคน 3 กลุ่มในการท่องเที่ยว ได้แก่ วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ว่าแต่ละกลุ่มชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหน

  • สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับวัยรุ่น วัยรุ่นชื่นชอบการถ่ายรูป การไปท่องเที่ยวที่มีสถานที่ถ่ายรูปได้สวยๆ จะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ โดยสถานที่ยอดนิยมได้แก่ คาเฟ่ พิพิธภัณฑ์ ตลาดนัดกลางคืน สวนสาธารณะ สถานที่ที่จะมาแนะนำวันนี้ คือสวนเบญจกิติ สวนสวยที่เพิ่งถูกปรับปรุงใหม่ เดินทางมาก็ง่ายด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ( MRT ) มีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย และยังอยู่ติดกับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่มีงานต่างๆ จัดแสดงให้ได้ชมตลอดทั้งปี ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็กอินของวัยรุ่นใจกลางเมือง

  • สถานที่สำหรับคนวัยทำงาน คนวัยทำงานอยากใช้วันหยุดเพื่อการพักผ่อนสบายๆ เช่นการไปทะเล หรือไปล่องแพ สูดรับอากาศธรรมชาติเพื่อเติมพลังในการทำงาน สถานที่ที่จะมาแนะนำวันนี้คือ บางแสน ไปนอนฟังเสียงคลื่นที่บางแสนชลบุรีขับรถเพียงชั่วโมงกว่าๆ จากกรุงเทพ ก็มาถึงทะเล ไปนั่งชิลริมหาด กินอาหารทะเล ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน อีกหนึ่งทะเลไม่ไกลจากกรุงเทพ

  • สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ คนสูงวัยชอบการท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบไปแบบสบายๆ และไม่ไกลเกินไป แล้วยังชื่นชอบการไหว้พระทำบุญต่างๆ วันนี้จะมาแนะนำกรุงเก่าอยุธยา จังหวัดใกล้กรุงเทพที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะวัด มีวัดดังให้ได้มาขอพรสักการะ ทำบุญเสร็จแล้วก็มีของกินให้เลือกซื้อ เริ่มจากขนมขึ้นชื่อโรตีสายไหม ไปจนถึงอาหารต่างๆ กุ้งแม่น้ำ ก๋วยเตี๋ยวเรือ ตอนเย็นก่อนกลับแวะชมความงามของโบราณสถานเก่าแก่ในอดีต รับรองถูกใจผู้ใหญ่ที่บ้านอย่างแน่นอน

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *