จัดกระเป๋าเที่ยว

 
อีกหนึ่งปัญหาของการไปเที่ยวก็คือการจัดกระเป๋า ไม่รู้จะจัดยังไงให้ใส่ทุกอย่างได้พอ จะเอากระเป๋าใบใหญ่ไปก็กลัวว่าน้ำหนักจะเกิน จะเอาใบเล็กก็กลัวใส่ไม่พอ วันนี้จะมาแชร์เคล็ด (ไม่) ลับที่จะมาช่วยในการจัดกระเป๋าให้ประหยัดพื้นที่กัน
เคล็ดลับจัดกระเป๋า
.
1. ม้วนเสื้อผ้าแทนการพับ การม้วนเสื้อผ้าช่วยประหยัดพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก เพราะกินเนื้อนี้น้อยกว่าเสื้อผ้าที่พับแบบธรรมดา และอีกหนึ่งเคล็ดลับคือ พอม้วนเรียบร้อยให้เราใช้หนังยางรัดไว้เพื่อไม่ให้เสื้อผ้าคลายตัว
.
2. แบ่งของเหลว เช่น สบู่ ครีมต่างๆ ใส่ขวดเล็กๆ แทนการเอาไปทั้งขวดใหญ่ ช่วยประหยัดพื้นที่เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ที่พักหลายแห่งก็มีสบู่ครีมให้บริการ ไม่จำเป็นต้องพกไปเอง
.
3. นำถุงเท้าใส่ไว้ในรองเท้า นอกจากช่วยประหยัดพื้นที่แล้ว ยังช่วยรักษาทรงของรองเท้า ไม่ให้เสียรูปในขนะที่อยู่ในกระเป๋า
4. นำของชิ้นเล็กๆ ใส่รวมในถุงซิป เพื่อกันการกระจายหาย และให้ง่ายต่อการหา
.
5. จัดเรียงแบบพีระมิด นำของที่มีขนาดใหญ่หรือหนาไว้ด้านล่างสุดของกระเป๋า ค่อยตามด้วยขนาดที่เล็กรองลงมา
.
6. ซีลเสื้อผ้าชิ้นหนาในถุงซิปล็อก เสื้อผ้าตัวหนามักจะกินพื้นที่ในกระเป๋าเป็นอย่างมาก แต่หลายครั้งก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเสื้อกันหนาว วิธีที่จะประหยัดพื้นที่ทำได้ด้วยการนำเสื้อผ้าชิ้นหนาพับใส่ลงในถุงซิปล็อกจากนั้นไล่อากาศออกและปิดถุงช่วยให้เสื้อผ้ามีขนาดเล็กลงและไม่พอง
.
7. เลือกกระเป๋าเดินทางที่เหมาะสม เลือกกระเป๋าเดินทางที่มีขนาดพอดีกับความต้องการของคุณ ถ้าไปเที่ยวช่วงสั่นๆ เลือกใช้กระเป๋าใบเล็กแทนการใช้กระเป๋าใหญ่
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *