องค์พระใหญ่

      องค์พระใหญ่ทั่วประเทศไทยมีมากมายหลายที่ สำหรับนักท่องเที่ยวสายทำบุญไหว้พระ ที่อยากตามไปชมความสวยงามยิ่งใหญ่ แต่ไม่อยากเดินทางนานๆหรือไม่มีเวลาออกทริปต่างจังหวัดไกลๆ ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ขอเสนอองค์พระใหญ่โซน กรุงเทพ-ปริมณฑล ให้ได้ไปสักการะกัน

องค์พระใหญ่ 1

  • พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ หรือที่หลายๆคนอาจจะเรียกว่าพระประธานพุทธมณฑล เป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ มีความสูง 15.875 เมตร ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากนัก เดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น ความเป็นมาของพระพุทธรูปปางนี้มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษา ณ ปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ภายใต้ไม้ปาริฉัตตกะ ณ ดาวดึงส์เทวปโลก เมื่อออกพรรษามหาปวารณาแล้ว จึงเสด็จลงจากเทวโลก ในการเสด็จลงจากเทวโลกนั้นเรียกกันว่า "เทโวโรหณสมาคม

องค์พระใหญ่ 2

  • พระพุทธไสยาส หรือที่เรียกกันว่า พระนอนวัดโพธิ์ ประดิษฐานในพระวิหารพระพุทธไสยาสภายในเขตพุทธาวาส บริเวณมุมกำแพงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) เรียกได้ว่าอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียว ซึ่งเวลาพูดถึงวัดโพธิ์ หลายคนคงนึกถึงยักษ์วัดโพธิ์ก่อน เนื่องจากตำนาน ยักษ์วัดโพธิ์-ยักษ์วัดแจ้ง เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนั่นเอง ขนาดองค์พระยาว 46 เมตร สูงจากพื้นถึงยอดพระเกตุมาลา 15 เมตร พระพุทธบาท ยาว 5 เมตร สูง 3 เมตร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในคราวปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่เมื่อปีพ.ศ.2375  จัดว่าเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร และใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ

  •  พระพุทธศรีอริยเมตไตรย หรือหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง(วัดหลวงพ่อโต) เป็นอีกหนึ่งองค์พระใหญ่ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพเช่นเดียวกัน เนื่องจากวัดอยู่ในเขตพระนครของกรุงเทพมหานครนั่นเองเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 32 เมตร สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เมื่อ พ.ศ. 2410 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ท่านก็ได้มรณภาพลงขณะที่สร้างไปได้ถึงบริเวณพระนาภี (สะดือ) การก่อสร้างจึงหยุดชะงักลง และได้มีการก่อสร้างต่อจนสำเร็จในปี พ.ศ. 2467 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้จัดให้มีงานสมโภชเป็นครั้งแรกเป็นเวลาสามวัน คือวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ. 2471 ต่อมาได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเกศ (เส้นผม) ซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุ ที่รัฐบาลของประเทศศรีลังกามอบให้ ในปี พ.ศ. 2523 เป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครอันดับที่ 2

  • พระพุทธธรรมกายเทพมงคล วัดปากน้ำภาษีเจริญ ข้ามสะพานจากฝั่งกรุงเทพไปยังฝั่งธนบุรี ก็ได้นมัสการองค์พระที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพองค์นี้แล้ว พระพุทธรูปปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม ขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 69 เมตรเทียบเท่าตึก 20 ชั้น เริ่มการสร้างเมื่อปี 2560 สร้างด้วยเนื้อทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% ภายในพระเกตุบรรจุดอกบัวสัตตบงกช หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัม ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ขณะที่หัวใจพระพุทธธรรมกายเทพมงคล หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัมเช่นกัน นำไปบรรจุบริเวณหน้าอกด้านซ้ายของพระพุทธธรรมกายเทพมงคล

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *