ไหว้พระ ขอพร

ไหว้พระ ขอพร เพื่อเพิ่มกำลังกาย กำลังใจ เป็นสิริมงคล ตามปกติหลายคนคงต้องไปที่วัด ศาลเจ้าต่างๆ ซึ่งอาจจะต้องวางแผนการเดินทาง เผื่อเวลา ถ้าใครที่อยากจะไปไหว้หลายๆองค์หลายที่ แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ในกรุงเทพมีถนนสายหนึ่งที่ถนนสายเดียวแห่งนี้ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้กราบไหว้มากมายตลอด 2 ข้างทางเลยทีเดียว ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ขอนำคุณไปพบกับ “ถนนราชประสงค์”
.
ถนนเส้นนี้มีเรื่องราวมากมายหลายอย่างตามหน้าข่าว หน้าประวัติศาสตร์ของประเทศเรา แต่สำหรับสายบุญ สายมู ถนนเส้นนี้ถือเป็นถนนสายบุญเส้นหนึ่งเลยทีเดียว ลองมาดูกันดีกว่าว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนบ้างที่รอให้เราไปเยือน ไปกราบไหว้สักการะ

  • พระพรหม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอม เอราวัณ เชื่อว่าองค์นี้หลายท่านคงรู้จักเป็นอย่างดี ถือเป็นจุด Landmark ของย่านนี้เลยทีเดียว ถือเป็นเทพประจำทิศเบื้องบน มีอำนาจลิขิตชะตาชีวิตของทุกผู้ทุกนาม ถ้าได้มากราบไหว้ขอพรก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ ส่วนใหญ่คนจะนิยมมาขอเรื่องการงานให้ประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ได้งานใหม่ หรือได้เลื่อนขั้น ซึ่งควรจะไหว้บูชาพระพรหมให้ครบทั้ง 4 พักตร์ 4 ทิศ คือ ด้านการงาน ด้านการเงิน ด้านความรัก และด้านภาพรวม สำหรับบูชาพระพรหม เน้นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อน ห้ามสักการะด้วยเนื้อสัตว์ทุกชนิด

  • พระพิฆเนศ หน้าลาน เซนทรัลเวิลด์ เป็นเทพในศาสนาฮินดู และเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางจิตใจของคนไทยหลายคน โดยมีความเชื่อว่า หากขอพรใดๆ ที่ไม่เกินวาสนาบารมี ย่อมประสบความสำเร็จ สมหวังดังปรารถนา พระพิฆเนศถือเป็นเทพเจ้าแห่งจักรวาล ไม่ว่าจะเรื่องการเรียน การงาน การเงิน หรือความรัก องค์พระพิฆเนศจะช่วยปัดเป่าอุปสรรค แก้ไขปัญหาต่างๆ สำหรับบูชาพระพิฆเนศ เน้นน้ำอ้อยและนมวัวห้ามสักการะด้วยเนื้อสัตว์ทุกชนิด

  • พระแม่ลักษมี ชั้น 4 เกษร พลาซ่า ด้วยความศรัทธาในความรักต่อองค์พระวิษณุ ที่ไม่ว่าองค์วิษณุจะอวตารไปเป็นร่างใด พระแม่ลักษมีก็มักจะอวตารไปเป็นพระชายาอยู่เคียงข้างกาย จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ที่มีความรักที่สัตย์แท้และมั่นคง ดังนั้นนอกเหนือจากเงินทองแล้ว ผู้คนจึงนิยมมาขอพรให้พบกับความรักที่ดีนั่นเอง เชื่อกันว่าท่านจะประทานพรความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน รวมไปถึงในเรื่องของความรักที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ สำหรับบูชาพระแม่ลักษมี เน้นสิ่งของที่มีสี แดง ชมพู ที่ถวายกันแพร่หลายคือ แอปเปิ้ล ดอกบัว นมชมพู เป็นต้น

  • พระตรีมูรติ (หรือพระศิวะ 5 เศียร) ที่ผ่านมา หลายคนเชื่อว่าเทวรูปองค์นี้คือ พระตรีมูรติ แต่ในปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญออกมาชี้แจงว่า แท้จริงแล้วคือ พระศิวะ 5 เศียร ปางปัญจมุขี หรือ พระสทาศิวะ เทพเจ้าผู้ขจัดโรคร้าย ผู้สร้าง ผู้บวงสรวง ไม่มีพระตรีมูรติในตำราหรือคัมภีร์ไหนที่มี 5 เศียร แต่ผู้คนแถวนั้นก็ยังแวะเวียนมากราบไหว้ขอเรื่องความรักกันเป็นหลักเช่นเคย ซึ่งส่วนของพระตรีมูรติองค์จริงนั้น มีประดิษฐานอยู่ที่ ศาลพระตรีมูรติ ข้างๆ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทรใต้ กรุงเทพฯ

  • พระอินทร์ อัมรินทร์พลาซ่า พระอินทร์ นับว่าเป็นราชาแห่งเทพ ยิ่งใหญ่กว่าเทพทั้งปวงและยังเป็นเทพเจ้าองค์แรกของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีความเชื่อกันว่าพระอินทร์สามารถเสกฟ้าเสกฝนได้ เกษตรกรจึงนิยมขอพรกับท่านให้พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าพระอินทร์ยังประทานพรเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันและการศึกษาด้วย ถ้าหากว่าใครเป็นนักเรียน นักศึกษาต้องมีการสอบแข่งขัน แนะนำให้ไปไหว้และขอพรกับพระอินทร์จะช่วยให้การสอบแข่งขันเป็นไปได้ด้วยดี สำหรับบูชาพระอินทร์ เน้นพวงมาลัยดอกดาวเรือง และตุ๊กตาช้าง

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *