ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ชวนคุณมากระโดดแบบที่ กระโดดทีเดียว ได้ทั้งความสนุก ได้ท้าทายตัวเอง ได้การเรียนรู้ และได้สุขภาพไปพร้อมๆกันกับ Bounce INC Thailand
.
สนามแทรมโพลีนที่เชื่อมต่อกันกว่า 3,000 ตารางเมตร แยกเป็น 4 ฐานความสนุกในแบบเฉพาะตัวของแต่ละฐาน บนชั้น 4 ของห้างสรรพสินค้า Emquatier. ที่พร้อมให้คุณมากระโดด มาเรียกเหงื่อ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ที่นี่ที่เดียว พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำ ดูแล และอยู่กับคุณไปตลอดการกระโดดที่นี่
 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *