ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ขึ้นชื่อว่าอุทยาน มรดกโลก หลายคนอาจมองว่าเป็นจุดหมายที่น่าเบื่อ เดิมๆ ไม่น่าสนใจ แต่ในมรดกโลกแห่งนี้ยังมีสิ่งน่าสนใจ กิจกรรมน่าทำรออยู่ ไปดูกับพวกเรา ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ 

      กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่ 5 และเป็นลำดับที่ 2 ของมรดกทางธรรมชาติของไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี. 2548 ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 1 แห่ง และใหญ่โตกว้างใหญ่มากจากการครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นราว 3,874,863 ไร่ หรือ 6,155 ตารางกิโลเมตร

      อุทยาน ผืนป่า กิจกรรมที่หลายๆคนอาจนึกถึงได้ก่อนเลยก็คงไม่พ้น การเดินป่า ศึกษาพันธุ์พืช แต่ถ้าลองลงลึก ลองไปสัมผัส ก็มีหลากหลายกิจกรรมมากมายที่ทำได้ที่นี่รออยู่เช่นกัน

  • ล่องแก่ง กิจกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งคนอยากพักผ่อนสบายๆและคนชอบกิจกรรม Extreme. ที่นี่ตอบโจทย์ให้ได้เลย 
  • เล่นน้ำตก บรรยากาศเย็นสบายกับเสียงน้ำคลอเป็นพื้นหลังอยู่ตลอดเวลา เช่นกัน ตอบโจทย์ทั้งคนชอบเที่ยวสบายๆ และมีกิจกรรมสนุกสนานได้ทั้ง 2 แบบ
  • กิจกรรมส่องสัตว์ ทั้งในแบบที่เจอตามธรรมชาติระหว่างการเดินป่า แคมปิ้ง ขึ้นหอส่องสัตว์ และการส่องสัตว์เวลากลางคืน
  • สำหรับคนอยากลงลึกเรื่องข้อมูล ความรู้ ก็มี สถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ พร้อมให้บริการอยู่ด้วยเช่นกัน
  • แคมปิ้ง ให้การเดินป่าครั้งนี้พิเศษกว่าการเดินป่าปกติ หลับนอนเคียงข้างธรรมชาติ ตื่นเช้าแบบไม่ต้องรีบร้อน รับอากาศดีๆและกาแฟหรือเครื่องดื่มอุ่นๆยามเช้า  

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *