ตลาดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน สถานที่เรียบง่าย แต่แฝงเอกลักษณ์ ตัวตน และความพิเศษเฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่นั้นๆอยู่เสมอ สำหรับใครที่เดินทางไปหัวหิน เชื่อว่า ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ต้องอยู่ในแผนและจุดหมายของหลายๆคนที่ไปอย่างแน่นอน ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ขอพาคุณเดินตลาดโต้รุ่งหัวหินกัน

.

กว่า 20 ปี ที่ถนนเส้นเล็กๆสายนี้เป็นแหล่งรวมสินค้า อาหาร และธุรกิจท้องถื่นให้กับคนหัวหิน ถือเป็นถนนที่หล่อเลี้ยงชิวิตทั้งคนซื้อและคนขายในหัวหิน ทำให้เมืองแห่งนี้มีชีวิตชีวาในยามค่ำคืน และยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างคนไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

.

ตลาดโต้รุ่งหัวหินเป็นถนนคนเดินกลางคืน ตั้งอยู่ที่ถนนเดชานุชิต ตั้งฉากกับถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมืองหัวหิน ตลาดมีความยาวประมาณ 300 เมตร ซอยหัวหิน72 ร้านค้าจะเริ่มมาตั้งกันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 16:00 ไปจนถึง 24:00 ของทุกวัน และร้านค้าจะมากขึ้นในคืนวันศุกร์และเสาร์ หลากหลายไปด้วยร้านค้าและสินค้ามากมาย ทั้ง Streetfoods, เสื้อผ้า, ของที่ระลึก, เครื่องประดับ, กระเป๋า และอีกมากมายที่คุณจะแปลกใจว่าตลาดแห่งนี้มีขายด้วย รวมถึงร้านอาหารทะเลที่มีวัตถุดิบจากทะเลสดๆพร้อมบริการมากมายหลายร้าน จอดรถได้ในวัดหัวหิน(มีค่าจอดรถ) และถนน แนบเคหาสน์ 

.

เตรียมท้องให้ว่าง เตรียมแรงเดินให้พร้อม และให้ตลาดโต้รุ่งหัวหินเติมเต็มคืนวันพิเศษให้กับคุณ

.

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *