ซีรีย์ 'King the Land' ที่กำลังออกอากาศและได้รับความชื่นชอบจากหลาย ๆ คน โดยเฉพาะตอนล่าสุดที่นำเสนอความงามของกรุงเทพฯ และปริมณฑล การดูซีรีย์เรื่องนี้จุดประกายให้พวกเรา ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ อยากเชิญชวนทุกคนเดินทางตามรอยชมทิวทัศน์อันงดงามของประเทศไทย มาร่วมเยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำในหลายจุดในฉากอันน่าหลงใหล ท่องเที่ยวพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการร้านค้าโดยรอบ มาออกเดินทางสำรวจสถานที่ถ่ายทำ 'King the Land' ในประเทศไทยกัน มีที่ไหนบ้างว่าแล้วไปดูกันเลย

เมืองโบราณสมุทรปราการ (Muang Boran Ancient City Museum)
Location : https://goo.gl/maps/y4GazuRagsNL79iU9

คลองโอ่งอ่าง และตลาดนัด (Ong Ang Canal)
Location : https://goo.gl/maps/SUbFewoJxEYXFn459

วัดอรุณราชวราราม (Wat Arun)

สิริศาลาไพรเวทวิลล่า (Siri Sala Private Villa)
Website : http://www.sirisala.com/
Location : https://goo.gl/maps/UzDjWiYsLZBqCBtz9

เวอร์ติโก้มูนบาร์รูฟท๊อป โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ
(Vertigo & Moon Bar Rooftop @Banyan Tree Hotel Bangkok)

ไอคอนสยาม (ICON Siam)

 คุณแดงก๋วยจั๊บญวน (Khun Dang Guay Jub Yuan)
ศาลาริมน้ำ (Sala Rim Naam, Mandarin Oriental Hotel)

 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *