ไหลเรือไฟ นครพนม

ไหลเรือไฟ นครพนม
งานประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครพนม หนึ่งเดียวในประเทศไทย ถือเป็นงานบุญใหญ่ของภาคอีสาน ซึ่งจัดขึ้นทุกปีจนเป็นงานประจำปีของชาวนครพนม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง แม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนนครพนม ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ชวนคุณไปดูสิ่งน่าสนใจในงานนี้กัน
เรือไฟ นครพนม
ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งชาวบ้านทางภาคอีสานจะเรียกว่า เฮือไฟ แทน เรือไฟ โดยจะนิยมจัดหลังจากออกพรรษา จะตรงกับวัน ขึ้น15ค่ำ หรือแรม1 ค่ำ เดือน11 ซึ่งประเพณีนี้เกิดจากการบูชารอย พระพุทธบาทการสักการะท้าวพกาพรหม การบวงสรวจพระธาตุจุฬามณี และการระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา นอกจากนี้ยังเกี่ยวโยงกับการขอฝน การเอาไฟเผาความทุกข์ และการบูชาพระพุทธเจ้าอีกด้วย
สร้างเรือไฟ นครพนม
การไหลเรือไฟ คือการที่นำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ในการสร้าง และเพิ่มความสวยงามด้วยเปลวไฟ ส่วนตัวเรือทำจากไม้ที่แข็งแรง ลอยได้และมีความสมดุล บนเรือก็ทำเป็นฉากขึ้นมา มีลวดลายแตกต่างกันไป แล้วหลังจากนั้นก็นำไปแช่น้ำมัน เพื่อเป็นฉนวนในการจุดไฟ
เทศกาลไหลเรือไฟ
สำหรับงานไหลเรือไฟนครพนมปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม จนไปถึง 30 ตุลาคม 2566 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ถึง 11 วัน 11 คืน ซึ่งนอกจากชมความสวยงามของเรือไฟแล้ว ภายในงานก็ยังมีการแสดงพื้นเมือง ร้านค้าอาหารและของที่ระลึกท้องถิ่นที่สื่อถึงความเรียบง่ายและความเป็นชาวอีสาน และสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวชมงานไหลเรือไฟปีนี้ ไม่ควรพลาดในวันที่ 29 ตุลาคม เพราะเป็นวันที่มีการนำเรือไฟที่ชาวบ้านแต่ละตำบลสร้างขึ้นและส่งเข้าประกวดออกมาไหลโชว์ ณ ริมแม่น้ำฝั่งโขงนั่นเอง
.
ขอบคุณที่มารูปจาก
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *