ลอยกระทง 2566

เข้าสู่เทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งวันนี้ตรงกับวันจันทร์ อาจจะทำให้หลายๆคนไม่ได้เตรียมกระทง ไม่มีเวลาไปลอยกระทง เพราะเลิกช้า หรือติดกับการจราจร ก็อาจจะไม่ได้ลอย หรือสำหรับใครที่พร้อมเที่ยววันธรรมดาแต่อยากเปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยนกิจกรรม ไทยแลนด์คอนเน็กซืชวนมาดูกันว่าถ้าวันลอยกระทง ไม่ลอยกระทง มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจให้ทำอีก

ยี่เป็ง
สำหรับใครที่อยู่ในช่วงการท่องเที่ยว หรือลาหยุดยาวต่อ ลอยโคมงานยี่เป็งที่เชียงใหม่ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สัมผัสบรรยากาศการลอยกระทงแบบล้านนา ชมศิลปะวัฒนธรรม การแสดงต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์แบบล้านนา ในอากาศเย็นสบาย เพลิดเพลิน ทำโคมลอยโคม เปลี่ยนบรรยากาศจากลอยบนน้ำเป็นลอยขึ้นฟ้าก็ให้ความสวยงาม และบรรยากาศที่พิเศษไปอีกแบบ สำหรับใครที่พลาดปีนี้ก้ไม่ต้องเสียใจ เพราะงานยี่เป็งก็จัดขึ้นทุกปี แต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือ ควรลอยในบริเวณที่ทางผู้จัดงานจัดไว้หรือทางการอนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ

ลอยกระทง สุโขทัย
หรือถ้าใครไม่ได้สายทำกระทง อยากเน้นเที่ยวงานสนุกๆ งานลอยกระทงในหลายๆที่ก็มักจะมีการจัดงานแสงสีเสียง การจุดพลุ เรียกได้ว่างานลอยกระทงหลายๆที่แทบจะเป็นงานแสดงพลุย่อมๆได้เลย ถ้าพร้อมเดินทางท่องเที่ยว งานลอยกระทงเผาเที่ยนเล่นไฟสุโขทัย ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ อีกหนึ่งงานที่เพียบพร้อมสุดๆด้วยงานไฟ แสงสีเสียง และการแสดงโชว์ 

ลอยกระทง ออนไลน์
ส่วนถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆ แต่ไม่อยากผ่านวันลอยกระทงไปเฉยๆ อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือ การลอยกระทงออนไลน์ หลากหลาย Website พร้อมให้ลอย และหลายๆที่ยังเพิ่มความสนุกให้เราได้ด้วยการแต่งกระทงได้ ชวนเพื่อนๆมาลอยพร้อมกันได้อีกด้วย ก็สามารถทำให้วันลอยกระทงที่เราไม่มีเวลา ไม่พร้อม สามารถเติมเต็มขึ้นมาได้

สุดท้ายนี้สำหรับใครที่ไปงานลอยกระทง ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว และเลือกกระทงที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ และขอให้สนุกกับการลอยกระทงปีนี้   

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *