Mida Resort 1 ในผุ้ประกอบการที่เข้าร่วมกับ ThailandCONNEX ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี .

ที่พักที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ ป่าเขา สายน้ำ พร้อมห้องพักหลากหลายแบบ เพื่อรองรับทุกความต้องการของผู้เข้าพัก และใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้นด้วยโซนที่พักกางเต๊นท์ ที่ยังคงครบเครื่องด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เรื่องอาหารการกินทางรีสอร์ทก้มีบริการพร้อมครบทั้งอาหารเช้า และส่วนของร้านอาหารที่มีอาหารมากมายหลากหลายเมนูรอต้อนรับอยู่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
Website: https://www.midaresortkanchanaburi.com/th/
Facebook: https://www.facebook.com/MidaResortKanchanaburi/
 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *