ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ พาคุณไปพบกับคาเฟ่สุดพิเศษ ที่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศ และมุมถ่ายภาพสวยๆ หมู่บ้านช้างพัทยาและมองช้างคาเฟ่ ยังให้คุณได้ใกล้ชิดกับช้าง และสัตว์อีกมากมายหลากหลายชนิด ไปพร้อมกับอาหารและเครื่องดื่มแสนอร่อยอีกด้วย
.
นั่งพูดคุยกันสบายๆ ย้อนความหลังก่อนเป็นหมู่บ้านช้างและมองช้างคาเฟ่กับ คุณไพรัตน์ ไชยะคำ ประธานกรรมการหมู่บ้านช้างพัทยา คุณพ่อของคุณลูกปัด ปุริมปรัชญ์ ไชยะคำ ผู้บริหาร มองช้างคาเฟ่
.
ขอบคุณ มองช้างคาเฟ่ Mongchangcafe สำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่และเวลาให้กับ ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ครับ

.

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *