แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือแปลกใหม่ เชื่อว่า หลายๆคนคงได้มีโอกาสไปเที่ยวภาคเหนือกันมาบ้างแล้ว ในสถานที่ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง วันนี้  ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ จะพาคุณไปสำรวจ "แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือแปลกใหม่ในประเทศไทย" ซึ่งอาจจะเป็นสถานที่ที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนัก หรืออาจเป็นแค่ทางผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเท่านั้น แต่ก็สามารถสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่และน่าจดจำได้ ที่เที่ยวแปลกๆภาคเหนือ

แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือแปลกใหม่

1. บ้านรักไทย

บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หากเยาวราชอยู่ใกล้บ้านคุณ เดินทางง่าย ไปได้บ่อย อาจทำให้คุณไม่ได้รู้สึกพิเศษอย่างเคยแล้ว ขอแนะนำที่นี่เลย ที่พักและบรรยากาศโดยรอบรักษาเอกลักษณ์ของจีนไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีทะเลหมอก ไร่ชา กิจกรรมล่องเรือ และอาหารเลิศรสแบบจีนรอคุณอยู่อีกด้วย

แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือแปลกใหม่

2. ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์

ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี ถ้านึกถึงเขื่อนหรือฝายเก็บน้ำ หลายคนอาจนึกถึงการไปล่องเรือ รับชมธรรมชาติ แต่ฝายแห่งนี้มีมุมเก็บภาพแปลกใหม่ที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง หากน้ำมีปริมาณมากเกินความจุของฝาย น้ำก็จะไหลล้นข้ามสันฝายลงสู่ด้านล่าง เกิดเป็นม่านน้ำที่สวยงาม ตกกระทบยังพื้นด้านล่างที่เป็นช่องสีเหลี่ยมกลายเป็นภาพี่ดูแปลกตา และเป็นอีก 1 จุดหมายที่เหมาะสำหรับการเที่ยวในฤดูฝน

แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือแปลกใหม่

3. ถ้ำสีฟ้า

ถ้ำสีฟ้า จังหวัดตาก ความพิเศษของถ้ำแห่งนี้ นอกจากการกัดเซาะตามธรรมชาติที่ให้เกิดช่องหินแบบต่างๆ หินงอกหินย้อยแล้ว เนื้อหินในผนังถ้ำยังมีความแบ่งเป็นชั้นและให้สีน้ำเงินออกมาอย่างชัดเจน ทำให้ได้ภาพที่แปลกตาไปจากถ้ำปกติทั่วไป ซึ่งถ้ำแห่งนี้นอกจากจะได้ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแล้ว ยังมีสำนักสงฆ์และพระพุทธรูปให้กราบไหว้สำหรับคนที่อยากจะแสวงหาความสงบระหว่างการเดินทางด้วย

ภาคเหนือ

4. ภูลังกา

ภูลังกา จังหวัดพะเยา สำหรับจังหวัดพะเยา จุดหมายปลายทางของหลายๆคนคงเป็นกว๊านพะเยา แต่นอกจากทะเลสาบแห่งนี้แล้ว พะเยายังมีภูลังกา สำหรับคนที่ชอบบรรยากาศบนดอยให้ได้ลองเปลี่ยนบรรยากาศกัน ทะเลหมอกที่สามารถชมได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูหนาว เดินในสวนดอกไม้ป่า กาแฟร้อนๆกับอากาศดีๆ และลานหินล้านปีกับสวนสมุนไพรเป็นห้องเรียนธรรมชาติ

 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *