ปราสาทผึ้ง สกลนคร

อีก 1 เทศกาลที่น่าสนใจในช่วงนี้ ที่ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ อยากชวนคุณไปเที่ยวไปชม มุ่งสู่จัดหวัดสกลนครไปชมเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เทศกาลแห่ปราสาทผึ้งสกลนคร
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เป็นงานประจำปีในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาและถือปฏิบัติสืบทอดกันมานาน จนกลายเป็นประเพณีประจำจังหวัดสกลนคร จากความเชื่อความศรัทธาของชาวสกลนคร สร้างสรรค์ปราสาทจำลองขึ้นมา ซึ่งปราสาทผึ้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผึ้ง หรือ รังผึ้งแต่อย่างใด แต่ชื่อปราสามผึ้งมาจากการใช้ “ต้นผึ้ง” เป็นวัสดุในการสร้าง การสร้างปราสาทผึ้งของชาวสกลนคร อ้างอิงตามพุทธประวัติครั้งพระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันปวารณาออกพรรษา พระพุทธเจ้าตรัสอำลาพระอินทร์ เพื่อเสด็จลงสู่เมืองมนุษย์ พระอินทร์จึงเนรมิตบันไดเงิน บันไดทอง และบันไดแก้วมณีให้พระองค์ได้เสด็จลงมา เทวดา มนุษย์ สัตว์โลก ต่างชื่นชมในพระบารมีของพระพุทธองค์และเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลนั้น และเกิดจินตนาการมองเห็นปราสาทวิมานบนสวรรค์ และเข้าใจกันว่าการที่จะได้ไปอยู่ในปราสาทสวยงามแบบนั้น จะต้องสร้างบุญสร้างกุศล ประพฤติปฏิบัติธรรม

ปราสาทผึ้ง
ส่วนความเชื่ออื่นๆเพิ่มเติมของชาวอีสาน ที่เกี่ยวกับการแห่ปราสาทผึ้ง ก็จะมีเรื่อง การทำบุญในวันออกพรรษา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกทั้งสามให้มองเห็นความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน และโดยพุทธานุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเชื่อว่าจะทำให้พระองค์ได้มองเห็นหอผึ้งที่ตนทำถวาย และสถานที่ที่เลือกจัดงานเป็น วัดพระธาตุเชิงชุม ซึ่งวัดแห้่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พระพุทธเจ้ามาประชุมรอยพระพุทธบาทถึง 4 พระองค์ และได้มีการสร้างพระธาตุเชิงชุมครอบรอบพระพุทธบาทนั้นไว้ การนำหอผึ้งมาถวายเป็นพุทธบูชารอยพระพุทธบาทย่อมเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

แห่ปราสาทผึ้ง
โดยงานแห่ปราสาทผึ้งปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 23 - 29 ตุลาคม ยังพอมีเวลาสำหรับใครที่อยากไปสัมผัสความสวยงามและความเป็นคนสกลนครกับงานนี้ ซึ่งจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น

ขอบคุณที่มาของภาพจาก 

https://sakonnakhon.prd.go.th/th/content/category/detail/id/117/iid/13775

https://thai.tourismthailand.org/

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *