ไทยแลนด์คอนเน็กซ์  ชวนคุณมาลองมุมมองใหม่ๆกับเทคโนโลยีที่อยู่รอบๆตัวคุณในปัจจุบันกัน สำหรับวันนี้ ลองมาทำความรู้จักกับ QR code กัน

        QR Code เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น ผู้ประดิษฐ์ QR Code คือ คุณ Masahiro Hara เขาทำงานที่บริษัท DENSO WAVE ดูแลเกี่ยวกับหุ่นยนต์เครื่องจักรที่เมือง Agui จังหวัด Aichi ในแผนกพัฒนาเครื่องอ่านบาร์โค้ดและเริ่มคิดค้นบาร์โค้ดชนิดใหม่เมื่อปี 1992

      การใช้งาน QR code เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในยุคปัจจุบัน และเริ่มเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันหลังจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เพื่อลดการสัมผัส การติดเชื้อ การติดต่อสื่อสารต่างๆจึงมี QR code เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

     หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับการใช้ QR code ในการใช้จ่ายและโอนเงินเป็นหลัก แต่QR code เป็นอะไรได้มากกว่านั้นถ้าได้รับการนำมาประยุกต์ใช้ มาลองดูตัวอย่างการใช้ Qr code ที่มากกว่าการจ่ายเงิน โอนเงินกัน

     การเดินทางพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางและการจองตั๋วต่างๆ QR code เริ่มเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจองตั๋วเครื่องบิน Check-in ที่สนามบิน การเช่ายืมรถหรือจักรยาน

     สอบถามข้อมูลและรายละเอียด การรอรับการบริการจากพนักงานบางครั้งอาจทำให้คุณเสียเวลา เสียอารมณ์ บางธุรกิจจึงเริ่มนำ QR code มาใช้ ไม่ว่าจะเป็น สำหรับการสั่งอาหาร แจ้งรายละเอียดต่างๆ การให้ช่องทางติดต่อ นอกจากนี้ ตามแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งเริ่มมีการนำ QR code มาใช้เพื่อให้ผู้เข้าชม Scan เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆบ้างแล้ว

     การยืนยันตัวตน การใช้ QR code เพื่อแสดงการเป็นสมาชิก ยืนยันตัวตน การแจ้งขอรับบริการล่วงหน้า หรือแม้แต่การขอรับสิทธิพิเศษต่างๆ

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *