checklist หน้าฝน

แม้ว่าฤดูฝนจะเป็นฤดูที่หลายๆคนไม่ค่อยมีแผนการท่องเที่ยว หรือออกเดินทาง แต่ท่ามกลางสายฝน บรรยากาศเปียกชื้น ก็สรรสร้างบรรยากาศพิเศษๆให้กับการท่องเที่ยวได้เช่นกัน ในกรณีที่ไม่ได้ฝนตกหนัก ลมแรง พายุ หน้าฝนก็เที่ยวได้ มาเตรียมความพร้อมเที่ยวรับลมฝน ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ชวนคุณมา Check List 5 สิ่งที่ควรเตรียมในการเที่ยวช่วงฤดูฝน เพื่อให้การท่องเที่ยวของคุณในฤดูนี้ผ่านไปได้ด้วยดี
checklist 1
วางแผนการเดินทาง ตรวจสอบสถานที่ที่เราจะไปว่าต้องเดินทางยังไงบ้าง วันที่เราจะเดินทางสภาพอากาศเป็นอย่างไร มีปัจจัยอะไรที่จะต้องระวัง เปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพื่อจะได้เผื่อเวลาในการเดินทาง หรือบางเส้นทางควรหลีกเลี่ยงหากฝนตกหนัก
checklist 2
เช็กสภาพรถยนต์ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่เราควรทำทุกครั้งในการออกเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไกล เช็กความพร้อมของรถ โดยในช่วงหน้าฝนสิ่งที่ควรเช็คเป็นพิเศษได้แก่ ที่ปัดน้ำฝน ไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยว และที่สำคัญคือ ยางรถยนต์ เช็คลมยาง การเสื่อมสภาพของยาง ยิ่งช่วงฝนตกยางที่เสื่อมสภาพอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
checklist 3
เสื้อผ้ารองเท้า เลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย เนื้อผ้าเบา แห้งง่าย ไม่ควรเอาเสื้อผ้าที่หนา เผื่อโดนฝนจะได้ไม่อมน้ำ เลือกรองเท้าผ้าใบหรือรัดส้นที่สามารถยึดเกาะพื้นได้ดีแทนรองเท้าแตะ เพื่อป้องกันการลื้นเวลาเดิน โดยเฉพาะใครที่จะไปเที่ยวป่าเขา
อุปกรณ์กันฝน อีกสิ่งสำคัญที่ในช่วงหน้าฝน ไม่ว่าจะเป็นร่ม เสื้อกันฝน หมวก ซองกันน้ำ เพื่อให้เราสามารถเที่ยวได้ถ้าฝนตกไม่หนัก แนะนำเลือกใช้ของที่มีคุณภาพเพื่อความคงทนในการใช้งาน
ตรวจดูที่พัก ในกรณีที่เราไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในป่า หรือทะเล เราควรเช็กสภาพอาการในพื้นที่นั้นว่าปลอดภัยต่อการพักผ่อนหรือไม่ เช่นน้ำตกมีน้ำป่าหรือดินถล่ม ทะเลอาจมีพายุเข้า เราจึงควรตรวจสอบก่อนจะไปเข้าพัก
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *