งานสลักย้อม ลำพูน

 
เข้าสู่ช่วงปลายเดือนกันยายนแล้ว สำหรับใครที่กำลังมองหาที่เที่ยว เทศกาลที่น่าสนใจ ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ขอเสนอ งานสลากย้อม วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย
เทศกาลนี้จัดขึ้นทุกปี ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวลำพูน นอกจากจะได้ไปชมความสวยงามของพระธาตุแล้ว ยังได้ชมศิลปะของต้นสลากที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวลำพูน ซึ่งเป้น 1 เดียวในโลกอีกด้วย ประเพณีสลากย้อม เป็นส่วนสำคัญของงานประเพณี “ทานสลากภัตร” ซึ่งเป็นการทำบุญประจำปีก่อนออกพรรษา คนล้านนามักจะจัดทานสลากภัตรในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 “สลากย้อม” เป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาว บางแห่งเจาะจงว่าต้องเป็นหญิงสาวอายุ 20 ปีเท่านั้น ขณะที่บางพื้นที่ไม่จำเป็น ขอให้เป็นช่วงอายุ 20 ปี โดยประมาณอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าสัก 2-3 ปีก็ได้ แต่สิ่งที่เชื่อเหมือนกันก็คือต้องเป็นหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน และเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่ง เทียบเท่ากับการบวชของผู้ชาย
งานสลักย้อม
การตาน(ทำบุญ)สลากในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในระดับปัจเจก เน้นเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ โดยส่วนใหญ่เป็นการตานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ทั้งตัวเอง ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ หรือเจ้ากรรมนายเวร ข้าวของที่ประดับประดาต้นสลากก็แตกต่างไปจากอดีต สามารถประดับด้วยสิ่งของที่คนที่อยากทำบุญไปให้ชื่นชอบ โดยเจ้าของต้นสลากให้ความหมายว่า สิ่งเหล่านี้เป็นของรักและของชื่นชอบของผู้ที่เขาจะตานไปให้ ถึงตอนนี้ งานสลากย้อมที่รื้อฟื้นกันขึ้นมา ชาวบ้านได้ปรับเปลี่ยนและตีความงานประเพณีสลากย้อมต่างไปจากเดิม งานสลากย้อมกลายเป็นงานครึกครื้นขนาดใหญ่ เป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่ไม่แพ้วันปีใหม่เมืองเลยทีเดียว
สำหรับปีนี้ งานสลากย้อมจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน - 29 กันยายน 2566
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *