สารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช

 
ประเพณีสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช
 
ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ พาล่องใต้ไปชมและเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของสารทเดือนสิบ ประเพณีอันเก่าแก่และขึ้นชื่อของภาคใต้ เมื่อพูดถึงประเพณีสารทเดือนสิบของภาคใต้ จังหวัดที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
งานประพณีสารทเดือนสิบ หรือ งานสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีไหว้บรรพบุรุษของชาวใต้ที่ได้รับการสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งถ่ายทอดให้เห็นถึงการระลึกถึงและแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับ โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้รับอิทธิพลทางความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ผสมกับศาสนาพุทธ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่วิญญาณของบรรพชนและญาติผู้ล่วงลับที่จะถูกปล่อยตัวออกมาจากการถูกจองจำในนรกทุกวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เพื่อกลับมายังโลกมนุษย์ เพื่อขอส่วนบุญแก่ลูกหลานและญาติพี่น้องที่พวกเขาจะเตรียมการอุทิศเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับนั้น และจะกลับสู่นรกในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 โดยประเพณีสารทเดือนสิบจะจัดงานขึนทุกวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี และในปีนี้จัดตรงกับวันที่ 14 ตุลาคม 2566
สารทเดือนสิบ 1
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่ชาวบ้านเรียกสั้นๆว่า วัดพระธาตุ ซึ่งเป็นโบราณสถานสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่มีสัญลักษณ์สำคัญยิ่ง คือ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ยอดทองคำ ที่ได้บรรจุไว้ซึ่งพระทันตธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ ที่คงไว้ซึ่งความงดงามและเก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองนครศรีธรรมราชก็ยังเป็นอีกที่ที่มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกแวะเวียนมาสักการะกันอย่างไม่ขาดสาย โดยที่นี่ได้มีการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่ 20 วัน 20 คืน ภายในงานก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างให้ได้ชมและได้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการประกวดหมรับและขบวนหมรับ การประกวดหุ่นเปรต กิจกรรมประกวดกลอนสด การประกวดยุวมโนราห์ หนังตะลุงทอล์กโชว์ หนังตะลุงเยาวชน การประกวดหมรับน้อย กิจกรรมการประกวดวรรณกรรมไทย และกิจกรรมการประชันหนังตะลุง นอกเหนือจากกิจกรรมหลัก ๆ ของงาน ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่พร้อมให้ทุกคนเข้าร่วมสนุก เช่น คอนเสริต์จากศิลปินชั้นนำ, ชม ชิม ช้อป สินค้าและอาหารมากมาย โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2566
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *