สำหรับคนรักธรรมชาติ ชอบความสงบ บรรยากาศสบายๆ แต่อาจจะไม่มีเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆ เดินป่า กางเต็นท์
การนั่งอ่านหนังสือ ฟังเพลง รับลม ชมวิว ในสวนสาธารณะก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจได้เช่นกัน วันนี้ ไทยแลนด์คอนเน็กซ์
ขอแนะนำ "สวนเสรีไทย"
.
สวนเสรีไทย หรือชื่อเดิมว่า สวนน้ำบึงกุ่ม เป็นสวนสาธารณะระดับย่าน ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสหกรณ์ ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 350 ไร่ ในปี พ.ศ. 2538 สมาชิกขบวนการเสรีไทย ได้ขอสถานที่ส่วนหนึ่งของสวนน้ำบึงกุ่มจัดเป็น “ลานเสรีไทย” และมีพิธีเปิดลานเสรีไทย
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2538 ต่อมาคุณดุษฎี พนมยงค์ ซึ่งเป็นทายาทของหัวหน้าขบวนการเสรีไทย พร้อมคณะ ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อ สวนน้ำบึงกุ่มเป็น
“สวนเสรีไทย” เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่ขบวนการเสรีไทย และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งตรง กับวันครบรอบ 52 ปีแห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
.
โดยภายในสวน มีส่วนของสวนป่า มี 3 สวนคือ "สวนป่าทวีสุข" "สวนป่าร่มไทร" และ "สวนป่าเจริญกาญจน์" สวนน้ำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ ศาลาพักผ่อน สนามเด็กเล่น
ลานออกกำลังกายสาธารณะที่ทุกคนสามารถมาใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

.

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *