กรุงเทพมหานครในมุมสูง เป็นการผสานทิวทัศน์ของเมือง ยอดไม้ และสายน้ำ ได้อย่างลงตัว มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งการจะได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้ ถ้าไม่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีช่วย ก็ต้องหาสถานที่ที่มีความสูงมากพอสมควร ซึ่งวันนี้ ชาวกรุงไม่ต้องไปไหนไกล ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ พาคุณขึ้นตึกที่สูงที่สุดในกรุงเทพไปชมวิวหลักล้านของกรุงเทพกัน กับตึกมหานคร
.
ด้วยสถานที่ตั้งที่อยู่ในย่านสีลม เสมือนอยู่ใจกลางกรุงเทพ จะทำให้เราสามารถมองกรุงเทพได้ 360 องศาเลยทีเดียว แม้การจราจรอาจจะไม่เป็นใจนักด้วยความอยู่ใจกลางเมือง แต่รถไฟฟ้าก็จะพาคุณลงหน้าตึกได้เลย ที่สถานีช่องนนทรี
.
ไปกับลิฟท์ที่เร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พาคุณขึ้นชั้น 74 ด้วยระยะเวลาเพียง 50 วินาที
พบกับจุดชมวิว Indoor ที่มองเห็นได้ 360 องศา ในบรรยากาศห้องโถงใหญ่มีกระจกรอบด้าน และเพิ่มความพิเศษไปอีกขั้น เมื่อขึ้นไปที่ชั้น 78 กับ Skywalk จุดชมวิว Outdoor ที่ความสุง 314 เมตร พบกับประสบการณ์บนพื้นกระจกลอยฟ้า ณ ความสูง 310 เมตร เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบความตื่นเต้นเร้าใจ พร้อมถ่ายภาพเมื่อยืนอยู่บนพื้นกระจกลอยฟ้าเหนือกรุงเทพฯ และวิวจากมุมสูงของเส้นขอบฟ้า โดยผู้เข้าชมต้องสวมถุงหุ้มรองเท้าและเก็บสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายบนพืนกระจกได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ พวงกุญแจหรืออื่นๆ ท่านสามารถถ่ายภาพบนพื้นกระจกลอยฟ้าได้จากจุดถ่ายภาพที่กำหนดเท่านั้น
.
ปล่อยใจ ผ่อนคลายไปกับจุดชมวิว พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆสดชื่นจากบาร์เครื่องดื่มที่พร้อมบริการที่ชั้น 78 ได้แล้ววันนี้ ใครที่พร้อมจะไปสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่
.
โทรศัพท์: 02-677-8721

.

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *