อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 1 ใน 6 มรดกโลก และ 1 ใน 3 มรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ มาเสนอช่องทางในการติดตาม เยี่ยมชม และ หาความรู้ที่จะทำให้คุณเข้าถึงมรดกโลกของไทยล้ำค่าแห่งนี้ได้ง่ายขึ้น 

        อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โบราณสถานที่หลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบันที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะ วัฒนธรรม และ นวัตถกรรม ในสมัยสุโขทัย หรือเมื่อประมาณ 700 กว่าปีก่อน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 15 ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูนีเซีย ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 นับเป็นมรดกโลกตามบัญชีในลำดับที่ 574

หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ดีนัก ลองมาดูช่องทางเข้าถึงและรู้จักสถานที่แห่งนี้เพิ่มเติมกัน

       อุทยานประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ การได้ไปดูถึงที่ ดูด้วยตา น่าจะดีที่สุด แต่หลายๆคนอาจจะไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง เวลา ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ“อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง” ซึ่งจัดทำโดยกรมศิลปากร ที่จะพาคุณไปชมความสวยงามได้ในมุมที่แทบจะครบถ้วนเหมือนไปดูสถานที่จริงเลยทีเดียว  http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/360/sukhothai.html

       ส่วนในเรื่องของรายละเอียด ความรู้ต่างๆ ก็มีช่องทางติดตามที่น่าสนใจ และทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์สนุกขึ้นได้เช่นกัน กับ “การ์ตูนประวัติศาสตร์ สุโขทัย เมืองมรดกโลก” โดยกระทรวงวัฒนธรรม

       แต่ถ้าใครมีเวลา สะดวก และอยากไปชมสถานที่จริง เพื่อเพิ่มความน่าตื่นตาตื่นใจ และความประทับใจ เตรียมพบกับงาน แสง สี เสียง ยามค่ำคืน @สุโขทัย ที่จะจัดขึ้นรอบแรกในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *