“นวดแผนไทย” 1 ในศาสตร์ที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ แบ่งวิธีการนวดออกได้เป็นหลายแขนง หลายแบบ มาเข้าใจและเข้าถึง ศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักของไทยกับ ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ วันนี้

นวดแผนไทย สันนิษฐานกันว่า เริ่มต้นที่ประเทศอินเดีย ในสมัยพุทธกาล โดยหมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอประจำตัวของพระพุทธเจ้า ได้นำศาสตร์การนวดคลึงหรือที่เรียกกันว่า การนวดแผนโบราณ มาใช้ในการรักษา และได้ถูกนำเข้ามายังประเทศไทย พร้อมกับการเผยแพร่พุทธศาสนานั่นเอง

เริ่มแรกนั้น การนวดมักจะเกิดขึ้นในหมู่คนใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อบำบัดรักษาโรค ที่อาจจะไม่สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยา ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตได้เป็นอย่างดี และยังช่วยในการผ่อนคลายได้อีกด้วย 

การนวดแผนไทย ได้รับการจดบันทึก ทำให้เกิดการส่งต่อ และเผยแพร่อย่างเป็นแบบแผน กลายเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2019 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ให้ “การนวดไทย” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ

การนวดแผนไทยแบ่งเป็น 2 สาย คือ สายราชสำนัก และสายเชลยศักดิ์

การนวดแบบราชสำนัก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของการนวดนี้คือ เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ ที่อยู่ในวัง ดังนั้นการนวดแบบนี้จึงเน้นการใช้นิ้วมือ และมือเป็นหลัก และท่วงท่าที่ใช้ในการนวดมีความสุภาพเรียบร้อย มีข้อกำหนดในการเรียน มีแบบแผนเป็นตำรา ผู้ที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านนี้ จะได้ทำงานอยู่ในรั้วในวังเป็นหมอหลวง มีเงินเดือนมียศมีตำแหน่ง

การนวดแบบเชลยศักดิ์ เป็นการนวดที่ใช้ในระดับชาวบ้านด้วยท่าทางทั่วไป ไม่มีแบบแผนหรือขั้นตอนในการนวดมากนัก อีกทั้งยังสามารถใช้อวัยวะอื่น ๆ เช่น เข่า ศอก เท้า เพื่อช่วยทุ่นแรงในการนวดได้ ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากการนวดแบบราชสำนักที่เน้นการใช้มือเพียงอย่างเดียว

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *