อาหารเหนือ: เรื่องลับๆที่น่าสนใจ
อาหารเหนือ หนึ่งในอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพิเศษเป็นของตัวเอง ทั้งในเรื่องของรสชาติและวิธีการนำเสนอ วันนี้ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ชวนมาลองดุมุมมองที่น่าสนใจของอาหารภาคนี้กัน
นอกจากอาหารเหนือที่เป็นที่นิยมกินหรือเป็นที่รู้จักกัน เช่น ข้าวซอย ไส้อั่วแล้ว อาหารอีกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับอาหารเหนือเลยก็คือข้าวขันโตกนั่นเอง เชื่อว่าหลายคนคงได้ลองกินอาหารเหนือแบบนี้กันมาบ้างแล้ว นอกจากในเรื่องของเอกลักษณ์ เพิ่มความหรูหราสวยงาม กลิ่นอายความเป็นภาคเหนือแล้ว เคยสงสัยกันมั้ยว่าทำไมคนเหนือต้องกินแบบขันโตกกัน
ส่วนของเหตุผลง่ายๆที่ไม่ต้องการหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากนักก็คือ การใช้ขันโตก แทนโต๊ะอาหาร เนื่องจากคนไทยสมัยก่อนก็นั่งพื้นกินข้าวกัน ขันโตกทรงกลมมีขาสูงขึ้นมาก็จะทำให้คนที่นั่งร่วมวง หยิบอาหารได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนถ้าจะดูถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในสมัยโบราณขันโตกเป็นเครื่องใช้ส่วนหนึ่งของงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ และพิธีทำบุญบ้านเป็นต้น ส่วนการใช้งานก็ใช้เป็นภาชนะที่วางถ้วยอาหารกับข้าว และตามประเพณีของชาวเหนือที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ ใช้ในการรับรองแขกบ้านที่มาเยือน ให้หรูหรา สมเกียรติ และเพื่อให้เกิดความอบอุ่นประทับใจใน การต้อนรับ รายละเอียดที่วางบนขันโตกก็ทำให้ชื่อเรียกเปลี่ยนไป เช่น หากใส่ดอกไม้ธูปเทียนก็จะเป็นขันดอก และถ้าใส่เครื่องคำนับก็จะเป็นขันตั้ง เป็นต้น
ในส่วนของอาหาร อาหารภาคเหนือไม่นิยมใส่น้ำตาล ความหวานจะได้จากส่วนผสมที่นำมาทำอาหาร เช่น ความหวานจากผัก จากปลา ไขมันจะได้จากน้ำมันของสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ อาหารเหนือหลายๆเมนูยังมีไขมันมาก เช่น น้ำพริกอ่อง แกงฮังเล ไส้อั่ว เนื่องจากที่อากาศหนาวเย็น เพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่น
เครื่องเคียง ฝัก ที่เป็นส่วนประกอบในการทำอาหารหรือเครื่องเคียง ก็มีลักษณะพิเศษ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในหุบเขาและบนที่สูงอยู่ใกล้กับป่า จึงนิยมนำพืชพันธุ์ในป่ามาปรุงเป็นอาหาร เช่น ผักแค บอน หยวกกล้วย ผักหวาน ทำให้เกิดอาหารพื้นบ้าน ชื่อต่าง ๆ เช่น แกงแค แกงหยวกกล้วย แกงบอนเป็นต้น
 
อาหารเหนือที่อร่อยที่สุดสำหรับคุณคืออะไร?

.

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *