อาหารปักษ์ใต้: สีเหลืองที่เผ็ดร้อน

       อาหารปักษ์ใต้ อาหารอีกภาคหนึ่งที่มีการพูดถึงและถกเถียงกันในเรื่องของรสชาติที่เผ็ดร้อน จัดจ้านว่าระหว่างอาหารอีสานและอาหารปักษ์ใต้อะไรเผ็ดกว่ากัน ทำไมอาหารโทนสีเหลืองถึงได้เผ็ดติดอันดับขนาดนี้ รู้จักอาหารปักษ์ใต้เพิ่มเติมไปกับ ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ วันนี้

       ในเมนูอาหารใต้หลาย ๆ เมนูมีรสชาติที่เผ็ดร้อน เพราะส่วนผสมหลักๆของอาหารใต้คือเครื่องเทศนั่นเอง เนื่องจากทางภาคใต้นั้น เคยเป็นศูนย์กลางค้าขายทางเรือของชาวจีน และอินเดีย จึงได้รับเอาวัฒนธรรมการกิน รวมถึงวิธีการทำอาหารโดยใช้เครื่องเทศมาจากชาวอินเดีย โดยเฉพาะ ขมิ้น ที่เป็นวัตถุดิบหลัก จึงทำให้อาหารพื้นบ้านภาคใต้กลายเป็นสีเหลืองในเกือบทุกๆเมนูนั่นเอง และนอกจากนี้ กลิ่นและรสชาติของเครื่องเทศยังช่วยลดความคาวจากวัตถุดิบจากทะเลที่เป็นวัตถุดิบหลักของคนท้องถิ่นภาคใต้อีกด้วย

ตัวอย่างอาหารขึ้นชื่อของภาคใต้ที่มีสีเหลือง เช่น

  • คั่วกลิ้ง เป็นอาหารใต้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดร้อน และหอมกรุ่นด้วยเครื่องแกงที่ทำจากสมุนไพร และเนื้อสัตว์สับที่สามารถเปลี่ยนได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น หมู ไก่ หรือปลา
  • น้ำยากะทิปักษ์ใต้ น้ำยาสีเหลืองที่เป็นจุดเด่นพิเศษในแบบปักษ์ใต้ บวกกับเนื้อปูนุ่มๆ ราดบนขนมจีนร้อนๆ
  • แกงไตปลา อาหารขึ้นชื่อของภาคใต้ ประกอบด้วยวัตถุดิบหลักคือ ไตปลา ผสมผสานกับกะปิ ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ก็เป็นของขึ้นชื่อที่เมื่อมีโอกาสไปเที่ยวใต้แล้วต้องซื้อเป็นของฝากอยู่เป็นประจำ ถือเป็นการรวมเอาเอกลักษณ์ของภาคใต้มารวมกันนั่นเอง

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *