เมืองวินเทจ

   

ทุกพื้นที่ในประเทศไทยล้วนมีส่วนที่เป็นหลักฐานหรือสิ่งที่หลงเหลือมาจากอดีต ที่เราอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็จะเป็นพวกโบราณสถาน วัดวาอารามต่างๆ ซึ่งสถานที่เหล่านี้ สิ่งที่แสดงออกหรือสื่อให้คนที่พบหรือไปเยี่ยมชมหลักๆก็จะเป็นเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม นั่นเอง
.
แต่ถ้าลองลดระดับลงมา ลองมองหาสิ่งที่อยู่รอบตัวในพื้นที่เหล่านั้น เช่น ส่วนตัวเมือง ตึกรามบ้านช่องต่างๆ ที่ยังหลงเหลือมาจากอดีต ก็จะได้สัมผัสถึงอดีตในมุมมองที่แตกต่างออกไป เช่น ส่วนของวิถึชีวิต สิ่งที่เมืองแห่งนี้เจอ หรือผ่านมา เป็นต้น ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวของตัวเองเช่นกัน วันนี้ ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ขอแนะนำเมืองวินเทจที่น่าสนใจในประเทศไทยกัน

  • เมืองเก่าภูเก็ต: เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความเป็นมากว่า 100 ปี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าและอาศัยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการผสมผสานทั้งวิถีความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม อาหารการกิน รวมถึงมีการนำรูปแบบของสถาปัตยกรรม “ชิโน-โปรตุกีส” ที่ยุคนั้นได้รับความนิยมแพร่หลายในแหลมมลายู เข้ามาก่อสร้างเป็นจำนวนมากในย่านเมืองเก่าภูเก็ต แต่เมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบเริ่มมีการผสมผสานจากประเทศอื่นมามากขึ้น ทำให้นักวิชาการบางคน รวมถึงชาวชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเสียใหม่ว่า “ชิโน-ยูโรเปียน” ซึ่งสื่อถึงอัตลักษณ์ของอาคารเหล่านี้ได้ชัดเจนกว่า โดยจะเป็นตึกสูง 2-3 ชั้น มีหน้าแคบแต่มีความลึก รูปแบบใช้สอยเป็นแบบกึ่งร้านค้ากึ่งที่อยู่อาศัย โดยด้านหน้าเป็นร้านค้า ด้านหลังที่ลึกเข้ามาเป็นส่วนพักอาศัย

  • เมืองเก่าจันทบูร จันทบุรี: ถนนเก่าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ยาวนานมากว่า 100 ปี ของจังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์กลางการค้า มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด โดยอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เหมือนได้ย้อนกลับไปในอดีต ผู้คนที่เดินสัญจรไปมาจะพบเห็นศิลปะประกอบสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างได้ตลอดสองฝั่งถนน ทั้งลวดลายการแกะสลักแบบฝรั่ง แบบจีน แบบไทย และแบบผสมผสาน เช่น ราวระเบียงเหล็กหล่อลวดลายสฉลุลายไทยใหญ่ ลูกกรงหน้าต่างไม้ฉลุลายจีน นอกจากเรื่องของสถาปัตยกรรมแล้ว ริมน้ำจันทบูรยังอบอวลด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิต ชุมชนที่เรียบง่ายสงบสุขและมิตรไมตรี สองฝั่งถนนมีร้านรวงจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ของที่ระลึกรวมทั้งอาหารคาวหวาน สูตรโบราณดั้งเดิมให้ผู้มาเยือนได้ลิ้มลอง

  • บ้านแม่กำปอง เชียงใหม่: สถานที่เที่ยวยอดฮิตของเชียงใหม่ ที่นี่เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตร หมู่บ้านมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด ลักษณะการสร้างบ้านเรือน อยู่บริเวณริมแม่น้ำลำธาร ท่ามกลางธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีความเรียบง่าย สภาพอากาศ เย็นสบายตลอดทั้งปี และจะมีอากาศหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว อาชีพหลักของชาวบ้านคือ การทำเมี่ยง (ชา) อาชีพรองคือ การปลูกกาแฟ

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *