ThailandCONNEX เดินหน้าต่อเนื่องประชาสัมพันธ์และชักชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการขาย ขยายศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด เปิดโอกาสสู่ตลาดตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก

20 -21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด (TRAViZGO TECHNOLOGY Co., Ltd.) #ทราเวลเทค อันดับหนึ่งของไทย จับมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล #depa โดยการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #MDES จัดงาน Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล บุกตลาดท่องเที่ยวพื้นที่ภาคกลาง ต่อยอดความสำเร็จที่เกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) จากการจัดงานครั้งที่ 1 ที่ภาคเหนือในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวสนใจสมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มมากกว่า 200 ราย

นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และแนะนำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าเป็นจังหวัดทางผ่านจากภาคกลางไปยังภาคใต้ มีพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ หัวหิน ปราณบุรี และ ตัวอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เศรษฐกิจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม ซึ่งมีสินค้าเกษตรที่สำคัญ คือ สับปะรดและมะพร้าว รวมทั้งขอบคุณผู้จัดงานที่ได้จัดงานครั้งนี้ พร้อมเชิญชวนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่เข้าร่วมในระบบ เนื่องจากจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์จากการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมาก

นายวิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและกลยุทธ์องค์กร บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า แพลตฟอร์ม #ThailandCONNEX ถูกออกแบบและพัฒนาโดย #TRAViZGO ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมามากกว่า 2 ทศวรรษ ตั้งแต่ยุค Amazing Thailand ที่เพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยจาก 7 ล้านคนเป็น 10 ล้านคนในเวลาไม่กี่ปี #ทราวิซโก มีความเข้าใจในทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดการให้บริการนักท่องเที่ยว ตั้งแต่การตอบสนองต่อการค้นหาข้อมูล การรับจอง การให้บริการ การรับชำระเงิน จนถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์ และนี่เป็นครั้งแรกที่นำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวในลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจ #B2B

ThailandCONNEX จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวกลาง ที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ทั้งที่พัก การเดินทางทางบก รถยนต์ รถตู้ ทางเรือ ทางอากาศ สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ตลอดจนไกด์ คนขับรถ พ่อครัว เข้ามาในระบบ เพื่อให้ธุรกิจที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น ตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agent) แอปพลิเคชั่นท่องเที่ยว (OTAs) ทั้งในไทยและต่างประเทศ สามารถเชื่อมต่อเพื่อนำสินค้าและบริการใน ThailandCONNEX ไปนำเสนอขายกับกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวของตน โดยแพลตฟอร์มถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความง่าย (Simplify) ยืดหยุ่นตามลักษณะธุรกิจ (Flexible) ควบคุมได้ (Controllable) และมีข้อมูลที่ทันเวลา (Timely Information)

ThailandCONNEX จะเปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงและต่อยอดธุรกิจกันได้ โดย ThailandCONNEX จะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain มาสร้าง Utility Token เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเครื่องมือดิจิทัลทางการตลาดในการกระตุ้นการซื้อซ้ำ (Repeat Purchasing) การเพิ่มยอดขาย (Up Sell) และนำเสนอสินค้าและบริการประเภทอื่น ๆ (Cross Sell) ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับร้านค้าและชุมชนโดยรอบ ก่อให้เกิดพลวัตการขับเคลื่อนแบบองค์รวม

ที่สำคัญ คือ ข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ที่เกิดจากข้อมูลผู้ประกอบการตลอดจนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมหาศาล เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงพฤติกรรม ความชอบ สัญญาณการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต และสามารถใช้ในการออกแบบและปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้เฉพาะกลุ่ม รวมทั้งช่วยให้หน่วยงานรัฐสามารถใช้กำหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อร่วมขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการแข่งขันแบบดิจิทัลได้แล้ววันนี้ ThailandCONNEX พร้อมแล้วที่จะเชื่อมต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วไทย เพื่อส่งต่อไปยังตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก”

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล #depa กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการร่วมสนับสนุนแพลตฟอร์มว่า เพื่อให้ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มในลักษณะ B2B ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้ามาสู่โลกดิจิทัล ตอบรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว สามารถฟื้นฟูจากสถานการณ์โควิด และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน #ดีป้า จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชน คือ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาแพลตฟอร์ม B2B ที่ชื่อ ThailandCONNEX ซึ่งเป็นการรวม Supply Chain ด้านการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์ม และทำการตลาดเพื่อเชื่อมโยงไปผ่านตัวแทนท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลก กิจกรรม Tourism Business Matching ครั้งนี้ เป็นการจัดครั้งที่ 2 โดยจัดที่ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเป็นเมืองที่น่าสนใจ และเป็นจุดเชื่อมต่อภาคกลางและภาคใต้ จึงขอชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ThailandCONNEX นี้

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนผ่านผู้ประกอบการให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ แพลตฟอร์มนี้จะช่วยเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดการเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ThailandCONNEX เป็นแพลตฟอร์มของคนไทย เพื่อคนไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายเพื่อการเติบโตร่วมกัน และจะทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องอีกมากมายในอนาคต

งานกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญจาก TRAViZGO TECHNOLOGY นำโดย คุณอนงค์ชนก คงเทียบ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ และคุณกันต์สินี วรรณเพิ่มพูล ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และสัญญาคู่ค้า ขึ้นแนะนำแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความเข้าใจในกลไกการทำงาน ตลอดจนความโดดเด่น และประโยชน์ในการเข้าร่วมแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่บูธของ ThailandCONNEX จำนวนมาก

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *