ส่งกระเป๋า สุวรรณภูมิ

ฤดูหนาวมาแล้ว เก็บกระเป๋าเที่ยวกันดีกว่า ลางานแล้ว จองตั๋วแล้ว โรงแรมมีแล้วเรียบร้อย พร้อมเที่ยว แต่หลายคนอาจมาตกม้าตายตอนก่อนขึ้นเครื่องกับ “กระเป๋าสัมภาระ” ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ แนะนำอีกทางเลือกแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กับคุณวันนี้ กับ ไปรษณีย์ไทย สุวรรณภูมิ
ฝากกระเป๋า ไปรษณีย์
แม้หลายสายการบินจะมีส่วนของบริการ ฟรีโหลดสัมภาระ แต่ก็มักจะมีข้อจำกัดในเรื่องของน้ำหนัก และถ้าผู้ใช้บริการอยากได้น้ำหนักเพิ่มก็ต้องเสียเงินเพิ่ม ยิ่งสายการบิน Low cost ด้วยแล้ว ที่อาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักโหลดสัมภาระฟรีเลย ต้องจ่ายเพิ่มตั้งแต่แรก ไหนจะเรื่องของห้ามใส่กระเป๋าโหลดขึ้นเครื่องแต่เราจำเป็นต้องใช้อีก ไปรษณีย์ไทย สาขาสุวรรณภูมิ พร้อมช่วยคุณแก้ปัญหาเรื่องนี้ กับบริการพิเศษ “Luggage storage & Delivery” ส่งกระเป๋าสัมภาระของเราไปยังที่หมายได้เลย ไม่ว่าจะเป็นสนามบินปลายทาง โรงแรมที่เราไปพัก ในวันถัดไปได้เลย เรียกได้ว่าถึงที่หมายแล้วออกเที่ยวได้ทันที ไม่ต้องเข้าโรงแรมก่อน ไม่ต้องลากประเป๋าไปไหนมาไหนให้ลำบากยุ่งยาก หรือในส่วนของการรับฝากกระเป๋า ในกรณีที่ก่อนขึ้นเครื่องอยากไปที่อื่นก่อน และ counter check-in โหลดกระเป๋ายังไม่เปิด ก็ทำได้เช่นกัน
ส่งกระเป๋า
ไปรษณีย์ไทย สาขาสุวรรณภูมิตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ฝั่งผู้โดยสารขาออกของสนามบินสุวรรณภูมิ ทางด้านขวาหลัง แถว counter check-in แถว W ใกล้กับร้าน Lawson สามารถเข้าไปติดต่อสอบถาม และใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ฝากสัมภาระ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *