เที่ยวที่ไหน เที่ยวเมื่อใด Budget เท่าไหร่ ในปัจจุบันเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่ได้คิดวางแผนทริปเที่ยวของตัวเองเพียงเท่านี้แล้ว เนื่องจากเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆอยู่รอบตัวเรา และเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราไปแล้ว สำหรับ ตอนแรกของ เที่ยวทุกที่ เทคทุกทริป นี้ ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ขอเสนออุปกรณ์ที่ต้องใช้ ควรมี และอาจจะทำให้ทริปของคุณพิเศษยิ่งขึ้นได้ชิ้นแรกกัน

      โทรศัพท์มือถือ หรือ smartphone เรียกได้ว่าแทบจะเป็นปัจจัยที่ 5 หรืออวัยวะชิ้นที่ 33 ของคนเราในยุคปัจจุบันไปแล้ว ยิ่งเทคโนโลยียิ่งพัฒนา อุปกรณ์ชิ้นนี้ยิ่งทำอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นไปอีก สำหรับประโยชน์การใช้งานทั่วๆไปเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ชิ้นมีไว้ทำอะไร ลองมาแจกแจงเพิ่มเติมกันว่ากับการเดินทาง ท่องเที่ยว อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำอะไรได้บ้าง

เที่ยวทุกที่ เทคทุกทริป

  • กล้องถ่ายรูป ที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกล้องโทรศัพท์มือถือบางเครื่องมีประสิทธิภาพแทบจะเทียบเท่ากล้องตัวใหญ่จริงๆแล้ว ทั้ง Filter มากมาย และรวมไปถึงการสามารถถ่ายวีดีโอได้อีกด้วย ทำให้ Gadget ชิ้นนี้พร้อมที่จะเก็บภาพและ เหตุการณ์ประทับใจต่างๆ ของคุณได้ในทันที

  • แผนที่ ไม่ต้องพกแผนที่แผ่นใหญ่ๆให้ลำบากในการพกพาและใช้งานกันอีกต่อไป เพียงแค่ใส่สถานที่ที่จะไป โทรศัพท์ของคุณก็พร้อมนำทางคุณไปสู้จุดหมายการท่องเที่ยวได้ในเกือบจะทุกจุดหมายเลยทีเดียว และนอกจากนี้คุณยังสามารถปักหมุดสถานที่ที่ชอบ หรือเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณคิดว่าน่าสนใจได้อีกด้วย

  • Application การท่องเที่ยว หาทริป จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม มี Application มากมายพร้อมบริการคุณผ่านการใช้งานในโทรศัพท์มือถือได้ทันที ทุกอย่างจบได้เพียงแค่เปิดโทรศัพท์เท่านั้น

  •  Search engine สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆล้วนมีเรื่องราว ความพิเศษ หรือแม้แต่เรื่องข้อควรปฏิบัติ หรือกฏต่างๆ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเหล่านี้เพื่อการเตรียมตัวก่อนการเดินทางได้เลย

  • Social media แชร์และแบ่งปัน moment สุดประทับใจของคุณกับคนรู้จักและคนที่คุณรักได้ทันที ด้วย Social media ต่างๆที่ใช้งานได้บน Smartphone รวมไปถึงการ Video call คุยกันได้เลย

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *