เข้าสู่ EP.3 กันแล้วสำหรับอุปกรณ์และ Gadgets ต่างๆที่คนสายเที่ยวแบบเราๆมักชอบพกไปกับการเดินทาง ซึ่งไทยแลนด์คอนเน็กซ์ มั่นใจว่าใครที่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้คงไม่ลืมที่จะพกไปกับทริปของคุณแน่นอน
กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่จะช่วยในการบันทึกความทรงจำดีๆผ่านรูปภาพหรือวีดีโอให้กับคุณนั่นเอง ถ้าย้อนกลับไปที่ EP.1 ของเรา โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันก็ตอบโจทย์ในส่วนนี้ ทั้งการถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอ แต่บางครั้ง ในเรื่องของความรู้สึก คุณภาพของภาพ หรือบริบทกำารใช้งาน กล้องถ่ายภาพก็ยังมีมุมได้เปรียบอยู่ เพราะกล้องถ่ายภาพก็เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำสิ่งนี้อยู่แล้ว
ในปัจจุบันกล้องถ่ายภาพก็มีออกมาในหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ลองมาดูกัน

  • กล้องฟิล์ม แม้ในปัจจุบันจะมีกล้องที่ทันสมัยในแบบต่างๆ เกิดขึ้นมาหลากหลายแบบ แต่กล้องฟิล์มก็ยังให้ความรู้สึกคลาสสิค ทั้งขั้นตอนการใช้งาน ขั้นตอนต่างๆหลังจากการถ่ายและการได้มาซึ่งรูปถ่ายแต่ละรูป การล้างฟิล์ม ตากฟิล์ม ความรู้สึก แสง ที่ได้จากกล้องฟิล์มก็ให้ความรู้สึกพิเศษที่บางคร้้งกล้องแบบอื่นๆทำไม่ได้

  • กล้องโพลารอยด์ ความคล้ายคลึงกับการถ่ายกล้องฟิล์ม แต่สามารถได้รูปเลยหลังจากการกดถ่าย ออกมาเป็นขนาดที่พกพาได้ง่ายทั้งตัวกล้องและภาพที่ได้ ก็ให้ความรู้สึกที่พิเศษไปอีกแบบได้เหมือนกัน

  • กล้องดิจิตอล กล้องที่มีการใช้งานหลากหลายมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งความสะดวกสบายในการใช้งาน การได้มาของรูป และสามารถนำไปใช้งานหรือตกแต่งต่อได้เลย อีกทั้งยังให้คุณภาพรูปและความคมชัดที่สูง สามารถปรับสี แสง ก่อนถ่ายภาพได้เลย นอกจากนี้การถ่ายครั้งหนึ่งยังสามารถถ่ายได้หลายสิบหลายร้อยภาพเลยทีเดียว ซึ่งยังสามารถแตกแยกย่อยประเภทลงไปได้อีก เช่น กล้อง DSLR, กล้อง Mirrorless เป็นต้น

  • Action Camera สำหรับใครที่ชอบการผจญภัย กิจกรรมสนุกๆซึ่งอาจจะมีการกระทบกระเทือน กล้องชนิดนี้ก็ออกมาตอบโจทย์การใช้งานแบบสมบุกสมบัน ทั้งขนาดที่พกพาง่าย อุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อป้องกันการใช้งานที่หนักหน่วงและสมบุกสมบัน และเทคโนโลยีปัจจุบันก็ยังเพิ่มความสามารถของกล้องชนิดนี้ขึ้นมามากขึ้น ทั้งความสามารถในการกันการสั่นของภาพและวีดีโอ ความคมชัดที่มากขึ้น เป็นต้น

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *