Tech Ep.4

หลังจาก EP.3 เราพูดถึงกล้องถ่ายรูปกันไป สำหรับ EP นี้ยังคงเกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพอยู่ แต่อุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้การถ่ายรูปของคุณพิเศษยิ่งขึ้น สนุกยิ่งขึ้น และยังเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆในการถ่ายรูปให้กับคุณด้วย และคงทำให้การท่องเที่ยวทริปนั้นๆ ของคุณพิเศษขึ้นอย่างแน่นอน ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ขอนำเสนอ “โดรนถ่ายภาพ”

อุปกรณ์การบินหลากหลายขนาดและหลากหลายการใช้งานชนิดนี้ เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการเดินทางท่องเที่ยวในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถและสมรรธนะพิเศษ ทำให้เราสามารถเก็บภาพถ่าย หรือวีดีโอในมุมมองสุดพิเศษที่คนธรรมดาแบบเราอาจไม่มีโอกาสได้เห็นบ่อยนัก หรือมุม Bird eyes view นั่นเอง ซึ่งโดรนก็ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เราอาจจะต้องจ่ายเพิ่มไปกับการ เช่าเครื่องบิน นั่งพาราไกลเดอร์ หรือขึ้นบอลลูน เป็นต้น

แต่อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็มีเรื่องที่ควรรู้ ระวัง และเรื่องที่เจ้าของอุปกรณ์จำเป็นต้องทำอยู่เช่นกัน
โดรนทุกประเภทต้องขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรนที่สำนักงาน กสทช. (NBTC) และโดรนที่มีคุณสมบัติดังนี้ ต้องขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรนที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

โดรนที่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพต้องขึ้นทะเบียนโดรนทุกกรณี
1. โดรนที่น้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม ต้องขึ้นทะเบียนโดรนทุกกรณี
2. โดรนที่น้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนโดรนทุกกรณีและต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
.
ในส่วนของข้อควรระวังและข้อห้ามหลักๆมีดังต่อไปนี้
1. ห้ามบินโดรนในระยะ 19 กิโลเมตร จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และห้ามบินในเขตพระราชฐาน
2. ห้ามบินโดรนบริเวณเขตหวงห้ามและเขตอันตรายตามที่ประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย (Aeronautical Information Publication – Thailand หรือ AIP -Thailand) รวมทั้งบริเวณพื้นที่ 9 กิโลเมตร (5 ไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
3. ห้ามบินโดรนในบริเวณสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
.
ผู้บินโดรนต้องศึกษาและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *