เยาวราช กินเจ

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลของคนไทยเชื้อสายจีน เมื่อพูดถึงเทศกาลกินเจก็ต้องนึกถึงเยาวราช ซึ่งปีนี้เยาวราชก็จัดงานเทศกาลกินเจที่ยิ่งใหญ่เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา โดยจัดงานตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคมยาวไปจนถึง 23 ตุลาคม 2566 ภายในงานก็จะมีอาหารของกินมากมายทั้งของคาวและของหวาน นอกจากเรื่องของกินแล้วย่านเยาวราชก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็น วัดมังกรกมลาวาส(วัดเล่งเน่ยยี่) ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้าถง และศาลเจ้าแม่ประดู่ เป็นต้น ใครที่ไปเทศกาลกินเจเยาวราชก็สามารถแวะไปสักการะและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต คนทั่วไปที่ไม่ใช่เชื้อสายจีนเองก็สามารถไปเดินชมและซึมซับบรรยากาศของเทศกาลนี้ได้
อาหารเจ
เทศกาลตรุษจีนเยาวราชปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล’’เพื่อให้ผู้คนได้สักการะและสร้างบุญกุศลในการละเว้นเนื้อสัตว์ การกินเจนั้นได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อน เพราะชาวจีนเชื่อว่าการละเว้นเนื้อสัตว์และทำตัวเองให้สะอาดนั้นจะสามารถสื่อสารถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ และยังเป็นการสร้างบุญให้กับตนเอง จึงกลายเป็นความเชื่อที่ปลูกฝังกันมาจนถึงปัจจุบัน และในงานปีนี้ได้มีพิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้า “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง” บนเกี้ยว ตั้งแต่วัดโลกานุเคราะห์ ไปประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เพื่อให้ผู้คนที่มาร่วมงานได้สักการะบูชา รับรองได้เลยว่าถ้าไปร่วมงานได้ทั้งอิ่มบุญและอิ่มท้องกันแบบเต็มที่
ศาลเจ้า
เยาวราช
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *