VR travel

 
การท่องเที่ยว การเดินทาง 1 ครั้ง 1 ทริป อย่างที่เรารู้และพูดถึงกันมาหลายครั้งพอสมควร ว่ากว่าที่การท่องเที่ยว 1 ทริปจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องมีปัจจัยเอื้อหลากหลายอย่าง ทั้งปัจจัยฝั่งตัวเรา สถานที่ปลายทาง และอีกหลายๆอย่าง ซึ่งสิ่งที่พอจะควบคุมหรือวางแผนได้ก็จะเป็นปัจจัยฝั่งตัวเรา หลักๆก็คือ สุขภาพ เวลา และงบประมาณค่าใช้จ่าย ถ้าอย่างใดอย่างนึงไม่พร้อม ทริปท่องเที่ยวนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์ หรือแม้แต่ไม่เกิดขึ้นเลย
เที่ยวไปกับ VR
ปัจจุบัน เทคโนโลยีหลายอย่างช่วยแก้ไข และแก้ขัดในส่วนของปัจจัยที่เราอาจจะขาดหรือเสียไปสำหรับการท่องเที่ยวได้ สำหรับวันนี้ ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ขอเสนอเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มช่องทางให้คุณยังไปเที่ยวได้ แม้ปัจจัยบางข้ออาจจะไม่พร้อม ซึ่งเทคโนโลยีที่ว่านั่นก็คือ VR (Virtual Reality) นั่นเอง
VR หรือ Virtual Reality เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาซักพักแล้ว อาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรกันมาก แต่ก็ยังได้รับการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ทั้งในเรื่องของความสมจริงของภาพที่ได้ ความลื่นไหลของภาพที่แสดง รวมถึงการเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเข้าไป สำหรับวันนี้ ขอแนะนำ VR ที่จะพาคุณไปเที่ยว “ชุมชนการท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ” ซึ่งพัฒนาโดยทีม A360 Reality Capture Partner ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ด้วยเช่นกัน
มาทำความรู้จักกับเกาะหลีเป๊ะเพิ่มเติมกันอีกนิดก่อนที่จะเดินทางไปกับเรา เกาะหลีเป๊ะ อยู่ในจังหวัดสตูล จุดเด่นคือธรรมชาติของปะการังรอบเกาะ เวิ้งอ่าวสวยงาม หาดทรายละเอียดนิ่ม ประกอบด้วยชายหาดสำคัญ ๆ ได้แก่ หาดพัทยา หรือหาดบันดาหยา ซึ่งชาวชุมชนหลีเป๊ะ พร้อมให้การต้อนรับ ทั้งในส่วนของที่พัก อาหารทะเลสดๆ รวมถึงสินค้าพื้นเมือง นอกจากนี้ยังพร้อมให้คุณได้ไปสัมผัสชีวิตชาวเกาะ ชาวเลไปกับพวกเขาด้วยเช่นกัน
.
หลังจากเที่ยวผ่าน VR กับเราแล้ว หากคุณพร้อม หากคุณอยากรู้จักที่นี่ คนที่นี่มากขึ้น แพ็คกระเป๋าแล้วเดินทางไปสัมผัสเกาะหลีเป๊ะจริงๆได้เลยเมื่อทุกอย่างพร้อมและลงตัว
 
ขอขอบคุณ A360 Reality Capture Partner สำหรับสื่อการท่องเที่ยวที่มีค่าชิ้นนี้ครับ 🙇
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *