เปิดต้นปีแบบสดใส ไหว้พระภูเขาทอง
 
เริ่มต้นปีใหม่แล้ว เชื่อว่าใครหลายๆคนคงอยากหาเวลาเสริมสร้างความเป็นมงคลให้กับชีวิต รับช่วงปีใหม่ ต้นปี เพื่อให้ปีใหม่ปีนี้ของเรามีแต่เรื่องดีๆ สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ขอเสนอทางเลือกที่น่าสนใจ และได้ออกกำลังกายกำลังใจ รับบุญรับต้นปีกับ ภูเขาทอง
.
หลายคนคงเคยได้ยินชื่อภูเขาทอง หรืออาจจะเคยไปกันมาบ้างแล้ว แต่เชื่อว่าคงมีอีกหลายคนเช่นกันที่อาจจะยังไม่เคยไป ยังไม่เคยขึ้นภูเขาทอง ภูเขาทอง ไม่ได้ตั้งอยู่โดดๆอยู่กลางกรุงเทพเท่านั้น แต่ภูเขาเป็นส่วนหนึ่งของวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีชื่อเดิมว่าวัดสระแก โดยส่วนของภูเขาทองนั้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงให้เปลี่ยนแบบจากพระปรางค์มีฐานย่อมุมไม้สิบสองเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ การก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับพระราชทานนามว่า "สุวรรณบรรพต" มีความสูง 77 เมตร เป็นขั้นบันไดกว่า 344 ขั้น
.
เรียกได้ว่าได้ทดสอบแรงกายแรงใจกันตั้งแต่ต้นปี เพื่อขึ้นไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ สร้างความเป็นมงคลให้กับชีวิตรับปีใหม่ และนอกจากจะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังได้ของแถมตอบแทนความพยายามด้วยวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครย่านพระนครที่สวยงามและเห็นได้แบบ 360 องศาอีกด้วย และสำหรับใครที่มีเวลา และอยากเสริมสร้างบุญรับต้นปีให้มากกว่าเดิม ก็สามารถเดินทงาไปไหว้พระสักการะต่อได้อีก 8 วัดในบริเวณใกล้เคียง เป้นการไหว้พระ 9 วัดครบถ้วนพอดี ซึ่งวัดสระเกศและภูเขา ก็เป็น 1 ในวัด 9 วัดสิริมงคลเช่นกัน
.
ขอให้ปีใหม่ปีนี้ของทุกคนมีแต่ความสุข ความสดใส ราบรื่นไปตลอดทั้งปี
.
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX เพื่อ
เป็นอีกช่องทางโปโมทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม ได้แล้ววันนี้
.
📌 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่
@LINE : https://lin.ee/J1Lydfr
ศูนย์บริการลูกค้า : 02-171-9900
Website : https://www.thailandconnex.com/
 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *