TRAViZGO DEPA TAT

TRAViZGO Tech และ depa หารือ ททท. พร้อมนำเสนอ National Digital Platform สัญชาติไทย รับเปิดประเทศพลิกฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น พร้อมด้วย นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ร่วมหารือกับ นายนิธิ สีแพร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา และผู้แทนจาก บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัดประกอบด้วย นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธนวัฒน์ โฆสิตวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานดิจิทัลเทคโนโลยี นางสาวณัฐวลัย เนียนขาว และ นายวิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกี่ยวกับโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Tourism Supply Chain)

TRAViZGO DEPA TAT

ทั้งนี้ depa ได้ร่วมกับ ทราวิซโก เทคโนโลยี พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Platform) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมสร้างคุณค่า (Co-Creation) อีกทั้งสามารถนำเสนอสินค้าและบริการแก่ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยว (Travel Agency) ทั้งของไทยและต่างประเทศให้สามารถเข้าถึงการเลือกซื้อขายสินค้าและบริการที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวได้ รวมถึงแพลตฟอร์มสามารถทำหน้าที่เป็น Channel Manager ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการเสนอขายสินค้าและบริการไปสู่ Travel Agency โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data) และโทเคนดิจิทัล (Digital Token) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมยกระดับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภาคเอกชนไปใช้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ที่พัก สถานบริการด้านสุขภาพ และการบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและพร้อมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Digital Currency และ Data Economy รวมถึงการยกระดับการทำดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) ให้กับผู้ประกอบการ เช่น Digital Content Creation Tools เป็นต้น

TRAViZGO DEPA TAT

depa พร้อมผลักดันการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยการสนับสนุนให้พันธมิตรและผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถทรานฟอร์มตัวเองผ่านการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน ยกระดับ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ดีขึ้น

TRAViZGO DEPA TAT